Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  B4-?? Rô bốt

  Vì phải đi đủ 4 hướng nên ta cho rô bốt đến điểm cách x1, y1 một đơn vị Nếu x1>0 và y1>0 thì x1 :=x1+1 ; y1 :=y1+1, bài toán đơn giản như thế này var x1,y1,x,y:integer; s:string; begin write('Nhap toa do Robot:'); readln(x1,y1); inc(x1); inc(y1); while (x...

  B4-??

  Xuất ngày tháng năm hôm qua và ngày mai var a:array[1..12]of 1..31; i,d,m,y,d1,m1,y1,d2,m2,y2:integer; begin readln(d,m,y); for i:=1 to 12 do if i=2 then if y mod 4=0 then a[i]:=29 else a[i]:=28 else if i in[4,6,9,11] then a[i]:=30 else a[i]:=31; d1:=d-1; d2:=d+1; m1:=m;m2:=m; y1:=y;y2:=y; if d1 = 0 then begin m1:=m-1; if m1=0 then begin...