Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Xuân Giang
  Ngày gửi: 13h:51' 23-04-2011
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 148
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quí thầy cô
  và các em học sinh!
  GV thực hiện: Trần Văn Hải
  Đơn vị: Trường THCS Gio An
  Bài 15
  CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG
  (1917 - 1921)
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  Tiết 24:
  Bài 15
  CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG
  (1917 - 1921)
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  Tiết 24:
  1.Xây dựng chính quyền Xô viết
  ?.Sau khi chiếm được cung điện Mùa Đông, cách mạng đã tiến hành việc gì?
  Tiết 24:
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  ĐIỆN XMÔ NƯI NĂM 1917
  ?. Vì sao lại tiến hành đại hội ngay trong đêm 25/10 này?
  ĐẠI HỘI XÔ VIẾT TOÀN NGA LẦN II 10-1917
  1. Xây dưng chính quyền Xô viết
  S¾c lÖnh hoµ b×nh: “ChÝnh phñ c«ng n«ng do cuéc c¸ch m¹ng ngµy 24 vµ 25-10 thiÕt lËp vµ dùa vµo c¸c x« viÕt ®¹i biÓu c«ng n«ng, binh lÝnh vµ n«ng d©n, ®Ò nghÞ víi tÊt c¶ c¸c n­íc tham chiÕn vµ c¸c chÝnh phñ cña hä tiÕn hµnh ngay nh÷ng cuéc ®µm ph¸n vÒ mét hoµ ­íc d©n chñ vµ c«ng b»ng...”
  S¾c lÖnh ruéng ®Êt nªu râ:
  “ 1-Nay huû bá ngay lËp tøc vµ kh«ng cã båi th­êng quyÒn së h÷u cña ®Þa chñ vÒ ruéng ®Êt.
  2-C¸c ®iÒn trang cña ®Þa chñ còng nh­ nh÷ng ruéng ®Êt cña th«n Êp, cña c¸c nhµ tu vµ gi¸o héi, víi toµn bé gia sóc vµ c«ng cô ®Òu giao cho c¸c uû ban ruéng ®Êt vµ c¸c x« viÕt ®¹i biÓu n«ng d©n huyÖn xö lÝ cho tíi khi vÊn ®Ò ®­îc Quèc héi lËp hiÕn gi¶i quyÕt”
  ?. Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất có nội dung như thế nào?
  ? S?c l?nh ho bỡnh v S?c l?nh ru?ng d?t dó dem l?i quy?n l?i gỡ cho nhõn dõn?
  Tiết 24:
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  1. Xây dưng chính quyền Xô viết
  Tiết 24:
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  ?.Chính quyền Xô viết còn thi hành những chính sách gì?
  ?.Mục đích của việc kí hòa ước? Nó đã tạo ra những điều kiện thuận lợi gì cho nước Nga?
  Việc nước Nga kí hoà ước Bơ-rét Li-tốp với Đức, đây là biện pháp mà chính quyền Xô viết buộc phải thực hiện đễ nước Nga rút ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc và có thời gian hoà hoản để củng cố chính quyền, xây dựng quân đội…Tháng 11-1918, hoà ước Bơ-rét Li-tốp đã bị xoá bỏ.
  Tiết 24:
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  1. Xây dưng chính quyền Xô viết
  ?. Qua nhữnh chính sách trên, em có nhận xét gì về chính quyền Xô viết so với chính quyền các nước khác?
  Thông qua Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
  Xoá bỏ các đẵng cấp xã hội, nam nữ bình quyền, dân tộc bình đẵng, có quyền tự quyết và tự do phát triển.Các nghành kinh tế giao cho công nhân kiểm soát và sản xuất.
  Kí hoà ước Bơ-rét Li-tốp với Đức…
  2.Chống thù trong giặc ngoài
  Tiết 24
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  ? Vì sao các đế quốc cấu kết với bọn nội phản tiến hành tấn công nước Nga ?
  QUÂN I-U-ĐÊ-NHÍCH
  QUÂN CÔN-SẮC
  QUÂN ĐÊ-NHI-KIN
  QUÂN VRAN-GHEN
  QUÂN BA LAN
  QUÂN ĐỨC
  QUÂN ANH
  QUÂN PHÁP
  QUÂN ANH
  QUÂN THỔ NHĨ KỲ
  2.Chống thù trong giặc ngoài
  Tiết 24:
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  ? Nước Nga phải tiến hành chống ngoại xâm và nội phản trong điều kiện như thế nào?
  ? Đễ đối phó, chính quyền Xô viết đã có chính sách gì?
  - Nội dung Chính sách cộng sản thời chiến:
  + Quốc hữu hóa toàn bộ các xí nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân.
  + Nhà nước nắm độc quyền quản lí và phân phối lương thực, thực phẩm, thi hành chế độ lao động bắt buộc...
  ? Theo em, chính sách này nhằm mục đích gì?
  2.Chống thù trong giặc ngoài
  + Thành lập lực lượng Hồng quân
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  Tiết 24
  Với sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, Hồng quân Liên xô từ khoảng 500.000 ngưòi trước mùa hè năm 1918 đã nhanh chóng tăng lên 3,5 triệu người vào tháng 9-1919 và hơn 5 triệu người vào cuối năm 1920.
  ? Kết quả của việc chống thù trong, giặc ngoài?
  Lược đồ chống thù trong giặc ngoài
  QUÂN I-U-ĐÊ-NHÍCH
  QUÂN CÔN-SẮC
  QUÂN ĐÊ-NHI-KIN
  QUÂN VRAN-GHEN
  QUÂN BA LAN
  QUÂN ĐỨC
  QUÂN ANH
  QUÂN PHÁP
  QUÂN ANH
  QUÂN THỔ NHĨ KỲ
  QUÂN RU-MA-NI
  2.Chống thù trong giặc ngoài
  Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được những thành quả của Cách mạng tháng Mười?
  Sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân, lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ.
  Tác dụng của việc thực hiện chính sách cộng sản thời chiến, đã huy động sức mạnh đóng góp toàn dân. Hồng quân chiến đấu anh dũng…
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  Tiết 24:
  3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười
  - Đối với nước Nga:
  - Đối với thế giới:
  “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”
  Hồ Chí Minh
  ? Cách mạng tháng Mười có
  ý nghĩa gì cho nước Nga?
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  Tiết 24:
  ? Cách mạng tháng Mười có tác động như thế nào đối với thế giới?
  ? Vì sao Giôn Rit đặt tên cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới”?
  3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga
  II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917
  Tiết 24
  bài tập
  Củng cố
  Thaân aùi chaøo taïm bieät
  Cuộc cách mạng tư
  sản tháng Hai đã giải
  quyết được nhiệm
  vụ gì?
  Vì sao gọi cách mạng
  tháng Hai là cuộc
  cách mạng dân chủ
  tư sản kiểu mới?
  Sau cách mạng
  tháng Mười
  nước Nga phải
  thực hiện nhiệm
  vụ gì?
  Vai trò của Lê-nin
  Đối với cách
  Mạng Nga?
  Tại sao trong
  năm 1917 nước
  Nga phải tiến
  Hành hai cuộc
  cách mạng?
  Ý nghĩa lịch sử
  của cách mạng
  Tháng Mười
  Nga?
  4
  5
  6
  2
  3
  1
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  2.Em hãy nối niên đại ở cột I với sự kiện ở cột II sao cho đúng.
  CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
  Học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4, tr.82_SGK.
  Chuẩn bị bài 16:
  LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
  Với nội dung:
  Những biến đổi về mọi mặt ở Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1921-1941
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
   
  Gửi ý kiến