Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:38' 05-03-2011
  Dung lượng: 7.9 MB
  Số lượt tải: 143
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên: Nguyễn Thò Tieàn
  Tr­êng THCS Taân Ñoâng
  chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh!
  Kiểm tra bài cũ

  1/Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế Thế giới như thế nào?
  2/ Trình bày phong trào Cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ- Tĩnh?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  ? Em hãy cho biết sau khi kết thúc khuûng hoaûng kinh teá theá giới, các nước tư baûn đã thoát khỏi khuûng hoaûng baèng cách nào?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
  TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới

  - Nhiều nưôùc đã phát xít hóa boä máy thoáng trị đe doïa an ninh và hòa bình theá giôùi.


  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới

  - Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  ? Em hãy cho biết tình hình nước Pháp trước söï ra đời cuûa chuû nghĩa phát xít?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.

  - Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  2. Tình hình trong nước.
  ? Em hãy cho biết tình hình Việt Nam trước hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế và söï
  thay đổi cuûa tình hình theá giới?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  2. Tình hình trong nước.
  - Khuûng hoaûng kinh tế theá giôùi 1929-1933 tác đoäng sâu saéc tôùi đời soáng cuûa moïi taàng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.

  - Pháp tiếp tuïc khai thác thuộc địa và đàn áp cách maïng.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  1. Tình hình thế giới.
  - Nhiều nước đã phát xít hóa bộ máy thống trị đe dọa an ninh và hòa bình thế giới.

  - Tháng 7-1935 Đại hội VII Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít
  - Tại Pháp: Năm 1936 Mặt trận nhân dân lên nắm chính quyền, mở rộng một số quyền tự do dân chủ cho thuộc địa
  2. Tình hình trong nước.
  - Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 tác động sâu sắc tới đời sống của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội Việt Nam.
  - Pháp tiếp tục khai thác thuộc địa và đàn áp cách mạng.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  ? Em hãy cho biết chủ trương, nhiệm vụ của Đảng trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước ?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:

  - Chống phát xít, chống chiến tranh,..., đòi tự do, dân chủ, hòa bình.

  - 1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
  T24 BÀI 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
  TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  Thảo luận nhóm ( 1’):
  ? Em hãy nêu mục đích và hình thức đấu tranh của Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương?

  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:

  + Muïc đích: Taäp hôïp löïc lưôïng dân chuû tiến bộ, yêu nöôc’ choáng chuû nghóa phát xít, baûo veä hòa bình.
  + Hình thöùc và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nöõa công khai…

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  + Mục đích: Tập hợp lực lượng dân chủ tiến bộ, yêu nước chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình.
  + Hình thức và phương pháp đấu tranh: đấu tranh chính trị, kết hợp khả năng hợp pháp, và nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai…
  + chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, bọn phản động thuộc địa và tay sai.
  -1936 thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( 3-1936 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương)
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Em hãy cho biết phong trào đấu tranh công khai đầu tiên là phong trào nào?
  CUỘC MÍT TINH Ở ĐẤU XẢO – HÀ NỘI
  Đầu năm 1937, phái viên Chính phủ Pháp G. Gô-đa sang điều tra tình hình Đông Dương và Brê-vi-ê nhận chức Toàn quyền Đông Dương.
  Đoàn biểu tình đưa yêu sách
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  Từ giöõa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai.

  - Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Theo em, Ta phát động phong trào đấu tranh công khai nhằm mục đích gì?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Mục đích: Đòi chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp thực hiện các quyền tự do, dân chủ.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Em hãy nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu?
  CUỘC MÍT TINH Ở ĐẤU XẢO – HÀ NỘI
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - Tiêu biểu:
  + 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
  + 7-1937 Công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh) và công nhân xe lửa miền Nam Đông Dương phối hợp bãi công.
  + 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Thời kì này các tờ báo nào đã ra đời ?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đoàn thể quần chúng ra đời: Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:

  - Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày ( Qua Ninh và Vân Đình)

  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  ? Tại sao phong trào đấu tranh công khai chaám döùt?
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ.
  1. Chủ trương của Đảng:
  - Từ giữa năm 1936 Đảng phát động phong trào đấu tranh công khai,
  - Đến đầu năm 1937 các cuộc mít tinh, biểu tình của công nhân, nông dân diễn ra mạnh mẽ ..
  - Nhiều tờ báo công khai :Tiền phong, Dân chúng, Lao động…..
  2. Diễn biến phong trào đấu tranh:
  - Sách chính trị về Chủ nghĩa Mác-Lênin, chính sách của Đảng lưu hành rộng rãi: Vấn đề dân cày
  - 9-1939 Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt.
  - + 11-1936 Công nhân công ty than Hòn Gai bãi công
  + 1-5-1938 Tại Khu Đấu Xảo ( Hà Nội) diễn ra cuộc mít tinh không lồ của 2,5 vạn người.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ
  ? Em hãy trình bày ý nghóa cuûa phong trào cách maïng 1936-1939?
  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.
  TIẾT 24- BÀI 20
  CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC .
  II. MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG VÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÒI TỰ DO, DÂN CHỦ

  III. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO.

  +Chủ nghĩa Mác-Lê nin, chủ trương chính sách của Đảng và Quốc tế Cộng sản được tuyên truyền sâu rộng.

  - Uy tín của Đảng được mở rộng, tổ chức Đảng được củng cố.

  - Laø cao traøo daân toäc daân chuû roäng lôùn.

  => Phong trào dân chủ 1936-1939 là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám năm 1945.
  Củng co và luyện tập:
  1/ Cao trào Dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách Mạng Tháng Tám 1945?
  Bài tập 5 trang 74
  Thời gian Sự kiện
  Tháng 11/1936:
  Tháng 7/1937:
  Ngày 1/5/1938:
  2/ YÙ nghóa cuûa phong traøo 1936-1939?

  + Laø cao traøo daân toäc daân chuû roäng lôùn.
  + Uy tín cuûa Ñaûng ngaøy caøng cao..
  +Chuû nghóa Maùc Leâ Nin vaø ñöôøng loái cuûa Ñaûng truyeàn baù saâu roäng trong quaàn chuùng.

  => Laø cuoäc toång dieãn taäp laàn hai cho Caùch maïng Thaùng Taùm 1945.
  Hướng dẫn HS tự học ở nhà:
  + Hoïc baøi 20 vaø traû lôøi caâu hoûi SGK trang 80.
  +Soaïn baøi 21: Vieät Nam trong nhöõng naêm 1939-1945.
  * Tìm hieåu tình Theá giôùi vaø Ñoâng Döông.
  * Nhöõng cuoäc noåi daäy ñaàu tieân.
  *Laøm baøi taäp
  Bài tâp về nhà
  Em hãy so sánh phong trào cách mạng 1930-1931 với phong trào 1936-1939 theo mẫu sau:
  !
  CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI VÀ CHĂM NGOAN
   
  Gửi ý kiến