Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:01' 05-03-2011
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  Lịch sử lớp 9
  GV thực hiện : NGUYEÃN THÒ TIEÀN
  TRƯỜNG: THCS TÂN ĐÔNG
  Chủ trương của Đảng ta trong những năm 1936-1939 như thế nào ?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu h?i 1:
  TRẢ LỜI
  Xác định kẻ thù: Bọn thực dân Pháp phản động ở Đông Dương.
  Nêu cao khẩu hiệu: Chống Phát xít , chống chiến tranh , đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình.
  Thành lập Mặt trận phản đế dân chủ Đông Dương (Mặt trận dân chủ Đông Dương).
  Phong trào cách mạng trong những năm 1936-1939 đã diễn ra và có ý nghĩa như thế nào ?
  Câu hỏi 2:
  TRẢ LỜI
  Năm 1936: Cuộc vận động thành lập Uỷ ban trù bị Đông Dương đại hội
  Năm 1937 nhiều cuộc bãi công , biểu tình và thu thập dận nguyện được tiến hành đón phái đoàn Gô-da.
  1-5-1938 nhân ngày Quốc tế lao đông cuộc mít tinh lớn tiến hành tại khu đấu Xảo (Hà Nội)
  Nhiều tờ báo và sách Đảng được ra đời và tuyên truyền.
  * Ý nghĩa:
  - Phong trào cách mạng tính quần chúng rộng rãi.
  Uy tín của Đảng được nâng cao. Đường lối của Đảng và chủ nghĩa Mac-Lênin tuyên truyền sâu rộng.
  Xây dựng được một lực lượng chính trị hùng hậu
  Tiết 25 – Bài: 21
  VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945
  1. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
  II. NHỮNG CUỘC NỔI DẬY ĐẦU TIÊN
  LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU -1945
  Đức
  Pháp
  LƯỢC ĐỒ KHU VỰC CHÂU Á
  Nhật Bản
  Trung Quốc
  Việt Nam
  1. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
  1. Thế giới
  - Thaùng9-1939 chieán tranh Theá giôùi thöù hai buøng nổ ôû châu Âu
  - Thaùng 6/1940 Pháp đầu hàng phát xít Đức.
  -Nhật xâm lược Trung Quốc và tiến sát biên giới Việt Nam.
  Phát-xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa để trồng đay, sau đó thu mua cạn thóc lúa nên nhân dân ta chết đói tới hơn 2 triệu người - Ảnh: Võ An Ninh
  Xương người chết đói được cải táng từ những hố chôn tập thể - Ảnh: Võ An Ninh
  Nhân dân ta một “cổ hai tròng”cực khổ và điêu đứng.
  - Naêm 1945 coù khoaûng 2 trieäu ngöôøi cheát ñoùi
  2/ Đông Dương:
  -Thaùng 9/1940 Nhật nhảy vào Đông Dương  Đông Dương thành thuôc địa của Nhật.
  -Nhật cấu kết với Pháp đàn áp và bóc lột nhân dân Đông Dương.
  HS thảo luận nhóm 5 phuùt:
  Vì sao Thöïc daân Phaùp và phát xít Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương ?
  +Pháp không đủ sức chống Nhật nên chấp nhận những yêu sách của Nhật . Mặt khác chúng dựa vào Nhật để đàn áp Caùch maïng Ñoâng Döông.

  +Còn Nhật muốn lợi dụng Pháp để kiếm lời và chống lại Caùch maïng Ñoâng Döông, vơ vét sức người và sức của để phục vụ cho chiến tranh của chúng.
  Trả lời
  1. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
  1. Thế giới

  - Thaùng 9-1939 CTTG II bùng nổ ôû Chaâu AÂu
  - Thaùng 6/1940 Pháp đầu hàng phát xít Đức.
  - Nhật xâm lược Trung Quốc và tiến sát biên giới Việt Nam.
  2/ Đông Dương:

  -9/1940 Nhật nhảy vào Đông Dương  Đông Dương thành thuôc địa của Nhật.
  Nhân dân ta một “cổ hai tròng” cực khổ và điêu đứng.
  II/ NHỮNG CUỘC NỔI DẬY ĐẦU TIÊN.
  1/Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.
  Lược đồ
  Nổ ra 27/9/1940
  S. Cầu
  Bắc Sơn
  Võ Nhai
  Khuổi Nọi
  Vũ Lăng
  Mõ Nhài
  Điềm He
  Bình Gia
  LẠNG SƠN
  Na Sầm
  Thất Khê
  S. Kì Cùng
  THÁI NGUYÊN
  S.Thương
  Quân Nhật tấn công
  Quân Pháp rút chạy
  Ta nổi dậy
  Pháp + Nhập trở lại đàn áp
  Pháp+Nhật đàn áp
  LƯỢC ĐỒ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN
  a/ Nguyên nhân:
  Nhật đánh Lạng Sơn, Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo đứng lên khởi nghĩa.
  b/ Diễn biến:

  Nhaân daân Baéc Sôn töôùc vuõ khí cuûa Phaùp, giaûi taùn chính quyeàn ñòch vaø thaønh laäp chính quyeàn Caùch mang ngaøy 27/9/1940.
  Ñoäi du kích Baéc Sôn ñöôïc thaønh laäp.
  2. Khởi nghĩa Nam kì.
  Nổ ra 23/11/1940,
  Pháp đàn áp
  LƯỢC ĐỒ KHỞI NGHĨA NAM KÌ
  a/ Nguyên nhân:
  Do Phaùp thua traän ôû Chaâu AÂu.
  Nhaät xuùi Thaùi Lan gaây chieán tranh ôû bieân giôùi Laøo vaø Campuchia.
  Phaùp baét lính Vieät Nam ra traän cheát thay cho chuùng.
  Ñaûng boä Nam Kyø quyeát ñònh khôûi nghóa.
  b/ Diễn biến:
  Đêm 22 rạng sáng ngày 23/11/1940 các tỉnh Nam Kỳ khởi nghĩa, thành lập chính quyền nhân dân.
  Cờ đỏ sao vàng xuất hiện.
  Pháp đàn ap khốc liệt, nghĩa quân rút vào hoạt động bí mật.
  3. Binh biến Đô Lương
  Lược đồ
  Nổ ra 13/1/1941
  Đô Lương
  Chợ Rạng
  VINH
  BIỂN ĐÔNG
  S. Lam
  S. Cả
  Đội Cung
  Pháp đàn áp
  Đội Cung
  Đội Cung
  Đội Cung
  Binh lính tiến công
  Nơi nổi dậy binh lính
  Xử tử Đội Cung
  LƯỢC ĐỒ BINH BIẾN ĐÔ LƯƠNG
  a/Nguyên nhân:
  Binh lính Nghệ An bị bắt sang Lào làm bia đở đạn cho Pháp.
  b/ Diễn biến:
  Ngày 13/1/1941 Nguyễn Văn Cung lãnh đạo binh lính Đồn Chợ Rạng chiếm Đồn Đô Lương kéo về Vinh.
  Kế hoạch bị lộ , cuộc binh biến thất bại.
  - Baøi hoïc kinh nghieäm:
  -Về khởi nghĩa vũ trang.
  -Xây dựng lực lượng vũ trang.
  -Chiến tranh du kích.
  I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG DƯƠNG
  1. Thế giới
  - Thaùng 9-1939 chieán tranh theá giôùi thöù hai bùuøng nổ ôû Chaâu AÂu.
  -Thaùng 6/1940 Pháap đầu haøng phaùt xít Đức.
  -Nhật xâaâm lược Trung Quốc tiến sáat biêeân giới Việt Nam
  2/ Đông Dương:
  -9/1940 Nhật nhảy vào Đông Dương  Đông Dương thành thuôc địa của Nhật.
  -Nhật cấu kết với Pháp đàn áp và bóc lột nhân dân Đông Dương.
  Nhân dân ta một cổ hai tròng cực khổ và điêu đứng.
  II/ NHỮNG CUỘC NỔI DẬY ĐẦU TIÊN.
  1/Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Nổ ra 27/9/1940, Pháp + Nhật đàn áp
  2. Khởi nghĩa Nam kì. Nổ ra 23/11/1940 , Pháp đàn áp
  3. Binh biến Đô Lương Nổ ra 13/1/1941 , Pháp đàn áp
  - Ý nghĩa:
  -Về khởi nghĩa vũ trang.
  -Xây dựng lực lượng vũ trang.
  -Chiến tranh du kích.
  Đánh chữ Đ vào câu đúng và chữ S vào câu sai:
  Khi chieán tranh Theá giôùi thöù II bùng nổ, tình hình ở Việt nam như sau:
  BÀI TẬP
  Bị biến thành thuộc địa của Nhật.

  Nhật hất cẳng Pháp.

  Pháp và Nhật cấu kết nhau.

  Nhân dân ta bị 2 tầng áp bức bóc lột của Nhật và Pháp.
  Đ
  S
  Đ
  Đ
  2. Điền thêm vào cột thời gian cho phù hợp:
  27/9/1940
  23/11/1940
  13/1/1941
  + Trình bày ý nghĩa { bài học kinh nghiệm} của khởi nghĩa bắc Sơn, Nam Kỳ và binh biến Đô Lương?
  -Về khởi nghĩa vũ trang.
  -Xây dựng lực lượng vũ trang.
  -Chiến tranh du kích.
  Hướng dẫn HS tự học ở nhà

  Học bài cũ vaø traû lôøi câu hỏi sách giáo khoa trang 86:
  1/ Neâu nguyeân nhaân vaø yù nghóa cuûa khôøi nghóa Baéc Sôn, Nam Kyø vaø binh bieán Ñoâ Löông?
  2/ Söu taàm thô ca toá caùo toäi aùc cuûa Phaùp vaø Nhaät ñoâí vôùi nhaân daân ta trong thôøi kyø naøy.
  Soạn bài 23: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945
  PHẦN I: MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI (19-5-1941)
  CHÀO TẠM BIỆT
  CHUÙC CAÙC EM HOÏC GIOÛI
   
  Gửi ý kiến