Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Hằng
  Ngày gửi: 22h:50' 06-04-2008
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 192
  Số lượt thích: 0 người
  NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH
  TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU
  Hãy nêu những tính chất hoá học của hidro.
  Viết phương trình hóa học minh hoạ.
  Khí hidro có tính khử. Ở nhiệt độ thích hợp, hidro không những kết hợp được với đơn chất oxi, mà có thể kết hợp với
  nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại. Các phản ứng này đều toả nhiều nhiệt
  Vd:
  2H2 + O2 ? 2H2O

  H2 + CuO ? Cu + H2O
  to
  to
  tính khử
  đơn chất oxi
  nguyên tố oxi
  nhiệt độ
  oxit kim loại
  toả nhiều nhiệt
  5/109 Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng khí hidro. Hãy:
  a) Tính số gam thuỷ ngân thu được?
  b) Tính số mol và thể tích khí hidro (đktc) cần dùng ?
  1
  1
  1
  0,1
  (mol)
  (mol)
  0,1
  0,1
  Bai moi
  Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau
  tính oxi hoá
  tính khử
  chiếm oxi
  nhường oxi
  nhẹ nhất
  Trong các chất khí, hidro là khí nhẹ nhất.
  Khí hidro có tính khử
  Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có tính khử vì chiếm oxi của chất khác; CuO có tính oxi hoá vì nhường oxi cho chất khác.
  tính khử
  Bài 1/109
  Viết phương trình hoá học của các phản ứng hidro khử các oxit sau:
  a) Sắt (III) oxit
  b) Thuỷ ngân (II) oxit
  c) Chì (II) oxit
  Fe2O3 + 3H2 ?2Fe + 3H2O

  HgO + H2 ? Hg + H2O

  PbO + H2 ? Pb + H2O
  to
  to
  to
  Bai 5/119
  1- Sự khử: là sự tách oxi ra khỏi hợp chất
  2- Sự oxi hoá là sự tác dụng của oxi với một chất.
  1 - Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.
  2- Chất oxi hoá: là chất nhường oxi cho chất khác.
  Oxi cũng là chất oxi hoá trong các phản ứng của oxi với các chất.
  Là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa H2
  Sự khử CuO
  (sgk/ 111)
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa H2
  Sự khử CuO
  Hidro thể hiện tính gì? Giải thích tại sao nói hidro có tính khử?
  - Hidro thể hiện tính khử.
  Khí hidro đã chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO
  ? Xảy ra sự khử CuO
  Sự khử là gì?
  ? Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất
  Sự oxi hoá là gì? Trong phản ứng này có xảy ra sự oxi hoá hay không?
  - Sự oxi hoá là sự tác dụng của oxi với một chất
  - Trong phản ứng này có xảy ra sự oxi hoá H2 thành H2O
  Trong phản ứng này chất nào được gọi là chất khử, chất nào được gọi là chất oxi hoá? Vì sao?
  Hidro là chất khử vì là chất chiếm oxi
  CuO là chất oxi hoá vì là chất nhường oxi.
  Trong phản ứng này, nguyên tố oxi ở đâu ra cho khí hidro chiếm???
  H
  H
  O
  O
  Cu
  H
  H
  Cu
  Sự khử CuO
  Sự oxi hoá H2
  Cu + H2O
  CuO + H2
  Chất khử
  Chất oxi hoá
  Hãy xác định sự khử và sự oxi hoá trong các phản ứng sau
  Hãy xác định chất khử và chất oxi hoá trong các phản ứng sau
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa H2
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa H2
  Sự khử PbO
  a
  c
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa H2
  b
  Sự khử HgO
  Sự khử Fe2O3
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa H2
  Sự khử O2
  Hãy xác định chất khử, chất oxi hoá, sự khử và sự oxi hoá trong phản ứng sau:
  O
  O
  H
  H
  O
  O
  H
  H
  2H2O
  2H2 + O2
  H
  H
  H
  H
  Sự khử O2
  Sự oxi hoá H2
  Coù nhaän xeùt gì veà söï khöû vaø söï oxi hoaù. Hai quaù trình naøy nhö theá naøo vôùi nhau? Söï khöû CuO thaønh Cu vaø söï oxi hoaù H2 thaønh H2O trong phaûn öùng coù theå taùch rieâng khoâng? Vaø xaûy ra nhö theá naøo?
  Phản ứng oxi hoá - khử là gì?
  Sự khử và sự oxi hoá là 2 quá trình ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời trong cùng 1 phản ứng hoá học.
  Bài tập 2/113
  Phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao?
  C + O2 ? CO2
  to
  Fe2O3 + 3CO ? 2Fe + 3CO2
  to
  4Fe + 3O2 ? 2Fe2O3
  a
  b
  c
  d
  Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng.
  Đốt than trong lò:
  Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim :
  Nung vôi:
  Sắt bị gỉ trong không khí:
  Phản ứng nhiệt nhôm để hàn đường ray:
  e
  8Al + 3Fe3O4 ? 4Al2O3 + 9Fe
  to
  Phaûn öùng oxi hoaù – khöû coù nhöõng lôïi ích vaø taùc haïi nhö theá naøo?
  Có lợi: luyện kim, hàn đường ray, sinh nhiệt lượng,.
  Có hại: ăn mòn kim loại (sắt gỉ,.)
  Lò cao
  Hãy lập phương trình hoá học, xác định chất khử, chất oxi hoá, sự khử và sự oxi hoá trong các phản ứng sau:
  C + O2 ?CO2
  Fe3O4 + CO ? 3FeO + CO2
  3Fe2O3 + CO ? 2Fe3O4 + CO2
  a
  b
  c
  to
  to
  to
  3
  3
  2
  Ngoài Hidro còn có các chất khử thường dùng là những chất nào???
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa C
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa CO
  Sự khử Fe3O4
  a
  c
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự oxi hóa CO
  b
  Sự khử Fe2O3
  Sự khử O2
  Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển dịch electron giữa các chất phản ứng.
  Sự oxi hoá là sự nhường electron
  Chất khử là chất có nguyên tử nhường electron
  Sự khử là sự nhận electron
  Chất oxi hoá là chất có nguyên tử nhận electron
  Chất oxi hóa
  Chất khử
  Sự nhường e(Sự oxi hóa)
  Sự nhận e(Sự khử)
  Hoïc kyõ ñònh nghóa söï khöû, söï oxi hoaù, chaát khöû, chaát oxi hoaù,phaûn öùng oxi hoaù – khöû.
  Laøm BT 1,3,4,5/113
  Chuaån bò baøi 33: ñieàu cheá khí hidro- phaûn öùng theá.
   
  Gửi ý kiến