Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 21. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Linh Sương (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:53' 24-03-2011
  Dung lượng: 3.2 MB
  Số lượt tải: 904
  Số lượt thích: 0 người
  Ngữ văn 8
  PHÒNG GD& ĐT HUYỆN ĐÔNG GIANG-QUẢNG NAM
  TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG
  GV: NguyƠn Thi Linh Sng
  CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!

  Tiết 101: Bàn luận về phép học
  Tiết 101
  bàn luận về phép học
  La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp
  I. TÌM HIỂU CHUNG:
  1. Tác giả :

  -Nguyễn Thiếp: (1723-1804).
  -Tự :Khải Xuyên, hiệu: Lạp Phong Cư Sĩ, người đương thời kính trọng gọi là La Sơn Phu Tử.
  Quê quán: Hà Tĩnh.
  Là người đức trọng, tài cao.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  2. Tác phẩm :
  * Đọc văn bản

  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  a. Hoàn cảnh sáng tác:
  Tháng 8 năm 1791

  b. Thể loại: Tấu
  Tấu là một loại văn thư của bề tôi , thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự việc , ý kiến , đề nghị. Tấu có thể viết bằng văn xuôi hay văn vần ,văn biền ngẫu . Bài Tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung bàn khi ông vào Phú Xuân hội kiến với nhà vua. Bài tấu NT gởi vua bàn về ba điều mà theo ông bậc đế vương nên biết .
  Bài tấu
  ( của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung )
  Quân đức
  ( Đức của vua )
  Dân tâm
  ( Lòng dân )
  Học pháp
  ( Phép học )
  c. V? trớ do?n trớch :
  Ph?n th? 3 c?a bi t?u.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  d. Bố cục: 3 phần
  Đoạn 1: Từ đầu đến " đều do những điều tệ hại ấy": Bàn về mục đích của việc học.
  Đoạn 2: Tiếp đến " xin chớ bỏ qua": Bàn về cách học.
  Đoạn 3: Ph?n cũn l?i: Bàn về tác dụng của phép học chân chính.
  Em hóy xỏc d?nh b? c?c c?a van b?n?
  II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN:
  Nội dung:
  - Đoạn trích trình bày quan điểm của Nguyễn Thiếp về sự học:
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  Theo tác giả việc học dành những ai?
  + Việc học dành cho nhiều đối tượng.
  * Học tập là một quy luật trong cuộc sống của con người.
  * Chỉ có học tập, con người mới trở nên tốt đẹp.

  Ngọc không mài, không thành đồ vật ; người không học không biết rõ đạo . Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy.
  Häc ®Ó lµm ng­êi, häc ®Ó biÕt ®¹o.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  Theo em tác giả bày tỏ suy nghĩ gì về việc học?

  Từ đó theo tác giả, mục đích của việc học chân chính là gì?
  §iÓm tÝch cùc
  Điểm cần bổ sung
  Coi träng môc tiªu ®¹o ®øc cña viÖc häc
  Môc ®Ých häc kh«ng chØ lµ rÌn luyÖn ®¹o ®øc mµ cßn rÌn n¨ng lùc trÝ tuÖ ®Ó con ng­êi cã søc m¹nh x©y dùng, c¶i t¹o x· héi trªn mäi lÜnh vùc.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  * Tạo được nhiều người tốt.
  * Triều đình ngay ngắn, thiên hạ thịnh trị.
  §Êt n­íc nhiÒu nh©n tµi, chÕ ®é v÷ng m¹nh, quèc gia h­ng thÞnh.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  * T¸c dông cña việc häc
  + Mục đích của việc học: để trở thành người tốt, vì
  sự thịnh trị của đất nước; học không cầu danh lợi.
  Khi bµn vÒ c¸ch häc, t¸c gi¶ ®· ®Ò xuÊt quan ®iÓm nµo ?
  H×nh thøc häc
  Ph­¬ng ph¸p häc
  Hình thức học
  Më tr­êng d¹y häc ë c¸c phñ huyÖn, më tr­êng t­ con ch¸u c¸c nhµ tiÖn ®©u häc ®Êy.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  _ Bµn vÒ c¸ch häc
  NhËn xÐt cña em vÒ ®Æc ®iÓm lêi v¨n trong ®o¹n nµy ?
  §o¹n v¨n ®­îc cÊu t¹o b»ng c¸c c©u ng¾n, liªn kÕt chÆt chÏ khiÕn ý v¨n m¹ch l¹c, râ rµng, dÔ hiÓu.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  - Bµn vÒ c¸ch häc
  Phương pháp học
  Em có suy nghĩ gì về các phương pháp học mà tác giả đưa ra?
  Các phương pháp học tích cực và còn nguyên giá trị đến ngày nay.
  + Học phải có phương pháp, học rộng rồi tóm lấy tinh chất ,
  học đi đôi với hành.
  Phª ph¸n lèi häc h×nh thøc, cÇu danh lîi, kh«ng theo chÝnh häc, kh«ng thùc häc.
  * Lèi häc chuéng h×nh thøc: häc thuéc lßng c©u ch÷ mµ kh«ng hiÓu néi dung, chØ cã danh mµ kh«ng cã thùc.
  * Lèi häc cÇu danh lîi: Häc ®Ó cã danh tiÕng, ®­îc träng väng, ®­îc lîi léc.
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  Lèi häc lÖch l¹c sai tr¸i ®ã ®em ®Õn hËu qu¶ nh­ thÕ nµo ?
  * Chúa tầm thường ( Các vua Lê, chúa Trịnh: Lê Cảnh Hưng, Lê Chiêu Thống, Trịnh Sâm, Trịnh Khải đều là loại bạo chúa, bù nhìn, dâm loạn, hèn nhát , tầm thường và bán nước ).
  * Thần nịnh hót
  TIẾT 101: BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC
  Phª ph¸n lèi häc h×nh thøc, cÇu danh lîi, kh«ng theo chÝnh häc, kh«ng thùc häc.
  Phê phán những quan niệm không đúng về việc học:
  + Học để cầu danh lợi cho cá nhân.
  + Lối học chuộng hình thức.
  VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM NƠI DỰNG BIA GHI TÊN CÁC TIẾN SĨ
  90
  89
  88
  87
  86
  85
  84
  83
  82
  81
  80
  79
  78
  77
  76
  75
  74
  73
  72
  71
  70
  69
  68
  67
  66
  65
  64
  63
  62
  61
  60
  59
  58
  57
  56
  55
  54
  53
  52
  51
  50
  49
  48
  47
  46
  45
  44
  43
  42
  41
  40
  39
  38
  37
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  24
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Hết giờ
  Đọc những lời tấu trình của Nguyễn Thiếp về phép học, em hiểu thêm được những điều sâu xa nào về đạo học của ông cha ngày trước ?
  thảo luận nhóm
  1. Học để làm người, học để biết và làm, học góp phần làm cho quốc gia hưng thịnh.
  2. Bốn mục tiêu giáo dục của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình.
  Học để làm người
  Học gắn với hành
  Dạy học lấy người học làm trung tâm.
  Theo em quan điểm dạy học nào của chúng ta nay rất gần với quan điểm của Nguyễn Thiếp trong văn bản "Bàn luận về phép học"?
  Nhóm 1
  Nhóm 2
  Em hiểu gì về Nguyễn Thiếp - Tác giả của những lời tấu trình này ?

  Là người thiên tư sáng suốt, học rộng hiểu sâu; yêu nước, quan tâm đến vận mệnh của đất nước; trọng chữ, trọng tài.
  Tư tưởng của Nguyễn Thiếp là nền tảng cho những quan điểm học đúng đắn ngày nay: học để làm người, học đi đôi với hành.
  III. TỔNG KẾT
  *
  2. Ý NGHĨA:
  Bằng hình thức lập luận chặt chẽ, sáng tỏ , Nguyễn Thiếp nêu lên quan niệm tiến bộ của ông về sự học.
  NGHỆ THUẬT
  Lập luận : đối lập hai quan niệm về việc học , lập luận của Nguyễn Thiếp bao hàm sự lựa chọn . Quan niệm , thái độ phê phán ấy cho thấy trí tuệ , bản lĩnh, nhận thức tiến bộ của người chân chính . Quan niệm ấy vẫn còn có ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay .
  Luận điểm rõ ràng, lí lẽ chặt chẽ, giàu sức thuyết phục.
  SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ LẬP LUẬN CỦA VĂN BẢN: “BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC”
  MỤC ĐÍCH
  CHÂN CHÍNH
  CỦA VIỆC HỌC
  PHÊ PHÁN
  LỐI HỌC LỆCH LẠC SAI TRÁI ,
  KHẲNG ĐỊNH QUAN ĐIỂM , TƯ TƯỞNG HỌC TẬP ĐÚNG ĐẮN
  TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐÚNG ĐẮN
  Hướng dẫn học ở nhà
  Học bài cũ:
  Nhớ được trình tự lập luận trong văn bản
  Nhớ được các phương pháp học mà tác giả nêu ra, liên hệ với thời đại ngày nay.
  2. Chuẩn bị bài " Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm"
   
  Gửi ý kiến