Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 39. Benzen

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:03' 24-10-2007
  Dung lượng: 640.5 KB
  Số lượt tải: 737
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN HOá HọC LớP 9
  BàI 39 : BENZEN
  GIáO VIÊN THựC HIệN : Nguyễn toàn thắng
  Năm học : 2006 - 2007

  Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của axetilen .Từ đó nêu tính chất hoá học của axetilen và viết phương trình hoá học minh hoạ .
  Pháön 1
  Đúng
  1/ Đặc điểm giống nhau về cấu tạo của etilen và axetilen làm cho etilen và axtilen đều tham gia phản ứng cộng là:
  c. Đều là chất khí .
  d. Cả câu a, b, c .
  Hãy chọn đáp án đúng nhất .
  Phần 2
  Sai, em nên xem lại cấu tạo của C2H4 và C2H2.
  a. Đều có 2 nguyên tử cacbon .
  b. Đều có liên kết kém bền .
  Sai, đây là tính chất vật lí .
  Sai,em nên chọn lại .
  2/ Điểm khác nhau về tính chất hoá học của metan và etilen là :
  a. Metan cháy còn etilen không cháy .
  b. Metan tham gia phản ứng cộng còn etilen tham gia phản ứng thế .
  d. Cả a, b, c đều sai.
  Hãy chon đáp án đúng .
  Sai,em nên xem lại tính chất hoá học của CH4 và C2H4 .
  Sai, em nên chọn lại
  Đúng
  c. Metan tham gia phản ứng thế còn etilen tham gia phản ứng cộng.
  Sai, em nên xem lại cấu tạo của C2H4 và C2H2.
  II.Cấu tạo của Benzen
  CÄNG THÆÏC CÁÚU
  TAÛO CUÍA BENZEN
  III
  Liãn kãút âäi
  Cho các cụm từ sau : , ,
  , .Hãy điền các cụm từ thích hợp vào câu sau :
  Trong phân tử benzen . . . . . . . . . . . . . . . liên kết với nhau . . . . . . . . . . . . . . . gồm . . . . . . . . . . . . . xen kẽ . . . . . . . . . . . Mổi nguyên tử cacbon liên kết với một nguyên tử hidro
  3 liên kết đôi
  6 nguyên tử cacbon
  thành vòng kín
  3 liên kết đơn
  6 nguyên tử cacbon
  thành vòng kín
  3 liên kết đơn
  Thảo luận
  3 liên kết đôi
  ?
  ?
  ?
  ?
  Trong benzen 6 nguyên tử cacbon liên kết với nhau tạo thành vòng gồm 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.
  hoặc
  Benzentác dụng với Brôm khi có bột Fe xúc tác
  +
  ( Bột Fe xúc tác,to )
  Benzen bromua
  Hidrobromua
  Thuộc loại phản ứng gì ?
  +
  Br-Br
  +
  HBr
  Fe
  to
  Phương trình hoá học ở dạng công thức phân tử
  Phương trình hoá học ở dạng công thức cấu tạo.
  Phaín æïng giæîa Benzen våïi khi Hidro coï xuïc taïc Ni , to
  Thuộc loại phản ứng gì ?
  Phương trình hoá học ở dạng công thức phân tử
  Benzen
  Xiclohexan
  Cháút deío
  Dæåüc pháøm
  Benzen
  IV.ÆÏng duûng cuía Benzen
  .
  .
  .
  .
  .
  Bài tập 1
  Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :
  a. Phân tử có vòng 6 cạnh .
  b. Phân tử có 3 liên kết đôi .
  c. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn .
  d. Phân tử có vòng 6 cạnh chứa liên kết đôi và liên kết đơn .
  Hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trên.
  Sai, chưa đầy đủ , em nên xem lại cấu tạo của C6H6
  Đúng
  Sai, chưa đầy đủ , em nên xem lại cấu tạo của C6H6
  Cäng thæïc sai :
  Cäng thæïc âuïng :
  Baìi táûp 2
  Mäüt säú hoüc sinh viãút cäng thæïc cáúu taûo cuíabenzen nhæ sau . Cho biãút cäng thæïc naìo viãút âuïng , viãút sai . Taûi sao?
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  Baìi táûp 3 :
  Haîy cho biãút cháút naìo sau âáy coï thãø laìm máút maìu dung dioüch bräm . Giaíi thêch vaì viãút phæång trçnh phaín æïng .
  CH2 = CH - CH = CH2
  CH3 - CH3
  a .
  d .
  c .
  b .
  Cháút laìm máút maìu dung dëch bräm laì :
  CH2=CH-CH=CH2
  Vç trong liãn kãút ba coï 2 liãn kãút keïm bãön
  Vç trong 2 liãn kãút âäi coï 2 liãn kãút keïm bãön .
  + Br2(dd)
  Ni
  CH2Br-CH=CH-CH2Br
  CH2 = CH - CH = CH2
  Hướng dẫn giải bài tập 3 sgk .
  b/ Dựa trên khối lượng của brômbenzen ( 15,7 g) và phương trình hoá học ta tính được khối lượng của benzen phản ứng .
  - Khối lượng của benzen tính được là khối lượng benzen phản ứng nếu phản ứng xãy ra hoàn toàn ( 100% ) . Từ đó tính được khối lượng của benzen với hiệu suất phản ứng là 80% .
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓