Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phùng Kim Thư (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:56' 13-02-2009
  Dung lượng: 12.1 MB
  Số lượt tải: 1091
  Số lượt thích: 0 người
  Bài cũ
  Trình bày sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ? Xác định trên bản đồ hai dải siêu đô thị lớn nhất?
  Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ.
  Tiết 43: Bài 38
  KINH TẾ BẮC MĨ
  1/NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
  THU HOẶCH LÚA MÌ Ở HOA KÌ
  Tiết 43: Bài 38
  KINH TẾ BẮC MĨ
  1/NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
  a/Những thuận lợi.
  - Các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
  - Có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến
  - Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại
  Tiết 43: Bài 38
  KINH TẾ BẮC MĨ
  1/NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
  a/Những thuận lợi.
  - Các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
  - Có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến
  - Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại
  b/ Đặc điểm nền nông nghiệp
  - Nền nông nghiệp phát triển mạnh đạt trình độ cao.
  - Phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn.
  - Haõy quan saùt baûng soá lieäu vaø cho bieát tæ leä lao ñoäng trong noâng nghieäp cuûa Baéc Mó so vôùi toång soá daân cuûa caùc quoác gia?
  - Sản lượng lương thực ra sao?
  - Bình quaân löông thöïc theo ñaàu ngöôøi nhö theá naøo?
  Tiết 43: Bài 38
  KINH TẾ BẮC MĨ
  1/NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
  a/Những thuận lợi.
  - Các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
  - Có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến
  - Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại
  b/ Đặc điểm nền nông nghiệp
  - Nền nông nghiệp phát triển mạnh đạt trình độ cao.
  - Phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn.
  - Tæ leä lao ñoäng thaáp nhöng khoái löôïng haøng hoaù, noâng saûn ñaït naêng suaát cao.
  c/Những khó khăn
  - Giá cả nông sản bị cạnh tranh trên thị trường thế giới.
  - Vieäc söû duïng phaân boùn hoaù hoïc laøm oâ nhieãm moâi tröôøng


  Tiết 43: Bài 38
  KINH TẾ BẮC MĨ
  1/NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
  a/Những thuận lợi.
  - Các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
  - Có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến
  - Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại
  b/Đặc điểm nền nông nghiệp
  - Nền nông nghiệp phát triển mạnh đạt trình độ cao.
  - Phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn.
  - Tæ leä lao ñoäng thaáp nhöng khoái löôïng haøng hoaù, noâng saûn ñaït naêng suaát cao.
  c/ Những khó khăn
  - Giá cả nông sản bị cạnh tranh trên thị trường thế giới.
  - Vieäc söû duïng phaân boùn hoaù hoïc laøm oâ nhieãm moâi tröôøng
  d/Các vùng nông nghiệp

  ? Quan sát lược đồ khí hậu và lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ hãy Tìm cây trồng vật nuôi phù hợp với từng kiểu khí hậu?
  Khí h?u
  Cy tr?ng, v?t nuơi
  Hn d?i
  Cận nhiệt đới
  Nhiệt đới
  Ôn đới
  Không có
  Lúa mì, ngô, đậu tương, bò sữa, lợn.
  Bông, mía, cây ăn quả
  Ngô, dừa, cà phê.
  Khí haäu Baéc Mó
  Nông nghiệp Bắc Mĩ.
  Tiết 43: Bài 38
  KINH TẾ BẮC MĨ
  1/NỀN NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN
  a/Những thuận lợi.
  - Các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
  - Có trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến
  - Các hình thức tổ chức sản xuất hiện đại
  b/Đặc điểm nền nông nghiệp
  - Nền nông nghiệp phát triển mạnh đạt trình độ cao.
  - Phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn.
  - Tæ leä lao ñoäng thaáp nhöng khoái löôïng haøng hoaù, noâng saûn ñaït naêng suaát cao.
  c/ Những khó khăn
  - Giá cả nông sản bị cạnh tranh trên thị trường thế giới.
  - Vieäc söû duïng phaân boùn hoaù hoïc laøm oâ nhieãm moâi tröôøng
  d/Các vùng nông nghiệp
  Cây trồng vật nuôi được phân hóa: Từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.
  NỀN NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN TRÌNH ĐỘ CAO
  Củng cố
  Dựa vào kiến thức đã học em hãy hoàn thành nội dung thể hiện vai trò các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp Bắc Mĩ.
  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
  ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
  Diện
  tích
  động
  Bằng
  rộng
  lớn
  Nhiều
  hệ
  Thống
  sông
  hồ
  Hình
  thức
  sản xuất
  hiện đại
  Trình
  độ
  KHKT
  tiên tiến
  Nhiều kiểu
  khí
  hậu

  CHUẨN BỊ VỀ NHÀ
  - Ñoïc vaø nghieân cöùu noäi dung baøi 39
  - Söu taàm taøi lieäu tranh aûnh veà coâng nghieäp Baéc Mó( Chuû yeáu Hoa Kì)
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓