Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tuyết Mai
  Ngày gửi: 22h:37' 26-02-2008
  Dung lượng: 10.6 MB
  Số lượt tải: 680
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CỦ
  Thế kỉ XVI nền kinh tế Đại Việt phát triển như thế nào?

  2) Tình hình phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp?
  BÀI 23
  II.VĂN HÓA THẾ KỶ XVI -> XVIII

  Toân giaùo:
  a. Nho giaùo- Phaät giaùo- Ñaïo giaùo:
  -Nho giaùo: vaãn ñöôïc duy trì trong hoïc taäp vaø thi cöû
  - Phaät giaùo, Ñaïo giaùo: ñöôïc phuïc hoài, ngoaøi ra trong nhaân daân vaãn giöõ neáp truyeàn thoáng
  Công trình kiến trúc tiêu biểu
  b. Thiên chúa giáo:1533, đạo Thiên chúa bắt đầu gia nhập vào nước ta theo con đường buôn bán của các thương nhân người Bồ Đào Nha
  c. Chöõ quoác ngöõ: theá kæ XVII,A–Leâch-Xaêng Ñôroát ñaõ duøng chöõ caùi LaTinh ghi aâm tieáng Vieät. Ñaây laø chöõ vieát tieän lôïi, khoa hoïc, phoå bieán
  2) Văn học và nghệ thuật dân gian:
  - Văn học:
  Chữ Hán
  Chữ Nôm
  Chữ Viết
  Nội dung :hạnh phúc con người, tố cáo những bất công xã hội vàbộ máy quan lại thối nát
  -Văn học dân gian phát triển: truyện Nôm, truyện cười như Nhị Độ Mai, Tấm Cám, Trạng Quỳnh , Trang Lợn..
  Tiếp nối nền
  văn hoá Việt cổ
  Văn học dân gian
  - Ngheä thuaät ñieâu khaéc: phaùt trieån nhö töôïng Phaät Baø , Phaät Baø nghìn maét, nghìn tay
  - Ngheä thuaät saân khaáu: ña daïng , phong phuù nhö cheøo, tuoàng
  Củng cố bài:
  Ở thế kỉ XVI- XVII, ở nước ta đã xuất hiện nhiều tôn giáo. Em hãy nêu vai trò của mỗi tôn giáo trong đời sống tinh thần của dân ta?
  Nho giáo:Vẫn sử được duy trì nhưng vị trí sút giãm dần
  -Phật giáo, đạo giáo: được phục hồi
  - Thiên chúa giáo: các giáo sĩ phương Tây truyền vào nước ta
  Dặn dò
  -Làm bài tập
  -Học bài cũ và đọc trước bài 24

  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến