Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Văn Thị Tuyết Linh
  Ngày gửi: 11h:45' 24-03-2008
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 1076
  Số lượt thích: 0 người
  ?CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!!!?
  Học sinh: Văn Thị Tuyết Linh?
  Lớp: 7/4 Tru?ng THCS D?c Trí.Q1
  BÀI 17 NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
  GIÁO ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

  Khái quát về Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chũ nghĩa Việt Nam

  Một buổi lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình
  1.THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN
  ☼Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

  ☼Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hy sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Tiếp đó, suốt mấy chục năm, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976 Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ Tổ quốc đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế.
  Việt Nam qua từng thời kì
  ☼Qua các thời kỳ kháng chiến kiến quốc, nước ta đã có Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980.
  ☼Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới.
  ☼Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
  ☼Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  (phần được mở rộng)
  Theo lời nói đầu Hiến Pháp Việt Nam năm 1992
  Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp
  Trung Ương
  Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương
  Quận, Huyện, Thị xã
  Phường, Xã, Thị trấn
  Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp
  Trung Ương
  Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương
  Quận, Huyện, Thị xã
  Phường, Xã, Thị trấn
  Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp
  Trung Ương
  Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương
  Quận, Huyện, Thị xã
  Phường, Xã, Thị trấn
  Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp
  Trung Ương
  Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương
  Quận, Huyện, Thị xã
  Phường, Xã, Thị trấn
  Hãy chọn những từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp
  Trung Ương
  Tỉnh, T.P trực thuộc Trung Ương
  Quận, Huyện, Thị xã
  Phường, Xã, Thị trấn
  Sơ đồ bộ máy nhà nước
  SỰ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  Giới thiệu chung về Nhà nước CHXHCN Việt Nam
  Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam
  Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước
  Nhà nước
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Nh?ng ngu?i d?ng d?u Qu?c h?i Vi?t Nam
  Nguyễn Văn Tố - Trưởng ban Thường trực Quốc hội khoá I (02/3/1946 - 8/11/1946
  Bùi Bằng Ðoàn - Trưởng ban Thường trực Quốc hội Khoá I (09/11/1946 - 19/9/1955)
  Tôn Ðức Thắng - Trưởng ban Thường trực Quốc hội Khoá I (20/9/1955 - hết khóa I)
  Trường Chinh - Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá II, III, IV, V, VI)
  Hồ Chí Minh vị cha già kính yêu cuả dân tộc
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đọc Tuyên ngôn độc lập taị Quảng trường Ba Đình
  Quang cảnh quảng trường Ba Đình Hà Nội (ngày 2-9-1945)
  Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc
  ☼Sau đây mình mời các xem một đọan phim.
  ☼Và nghe, chú ý để chúng ta chơi trò chơi đố chữ
  1.Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Dộc lập.
  2. Ngaøy Baùc Hoà ñoïc tuyeân ngoân ñoäc laäp laø ngayø gì?
  3. Ngöôøi ñoïc Tuyeân ngoân ñoäc laäp khai sinh ra ñaát nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoa
  Ø4.Nôi Baùc Hoà vaø caùc vò chính phuû laâm thôøi böôùc leân chaøo nhaân daân?
  5. Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
  6. Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Ñộc lập
  : “Tạo hóa cho được không ai cho họ những quyền không ai cũng có thể được.
  Xin cám ơn cám bạn đã xem!!!!
  HAPPY A GOOD TIME
   
  Gửi ý kiến