Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ông Kiệt
  Ngày gửi: 22h:49' 11-01-2011
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  HUỲNH VĂN KIỆT
  THCS VỊ THANH- HẬU GIANG
  SINH HỌC 9
  CÂU HỎI KIỂM TRA BÀI CŨ
  ? Phát biểu nội dung qui luật phân li độc lập của Menđen
  Khi lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính tương phản, thì sự di truyền của hai cặp tính trạng phân li độc lập với nhau, cho F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
  Bài 5
  LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG ( tt )
  III. Menđen giải thích kết quả thí nghiệm.
  Các em nghiên cứu thông tin SGK trang 17
  Tìm hiểu phần giải thích kết quả
  thí nghiệm của Menđen.
  Tuần 3 - Tiết 5
  A quy định quả vàng ; a quy định quả xanh
  B quy định vỏ trơn ; b quy định vỏ nhăn
  Thí nghiệm: Vaøng, trôn X Xanh, nhaên
  X
  F1
  100%
  X
  F1
  F2
  315
  101
  108
  32
  G
  F1
  G
  100%
  x
  G


  Sơ đồ lai:
  G
  F1
  G
  X
  a
  B
  b
  A
  A
  a
  B
  b
  A
  B
  A
  a
  b
  a
  B
  b
  X
  100%
  A
  a
  B
  b
  F1
  a
  B
  A
  b
  a
  B
  b
  F2
  A
  B
  A
  b
  a
  B
  b
  A
  a
  A-B-
  F2
  aaB-
  A-bb
  aabb
  KH
  KG
  A
  B
  A
  B
  A
  a
  A
  B
  b
  A
  B
  B
  A
  B
  b
  a
  a
  a
  B
  b
  B
  a
  a
  B
  A
  A
  aabb
  b
  b
  A
  b
  b
  1
  1
  a
  1
  2
  2
  4
  1
  2
  G
  a
  B
  A
  b
  a
  B
  b
  A
  B
  A
  b
  a
  B
  b
  A
  a
  1
  3
  2
  3
  9
  Bài tập ứng dụng
  Ở đậu hà lan, thân cao chín sớm là trội hoàn toàn so với thân thấp chín muộn
  Qui ước gen: A: thân cao, a: thấp; B: chín sớm, b: chín muộn
  Hãy viết sơ đồ lai từ P F2
  PTC Thân cao,chín sớm x thân thấp ,chínmuộn

  - YÙ nghóa cuûa ñònh luaät phaân li ñoâc laäp laø ñeå giaûi thích nguyeân nhaân cuûa söï xuaát hieän nhöõng bieán dò toå hôïp voâ cuøng phong phuù ôû caùc loaøi sinh vaät giao phoái.
  - Bieán dò toå hôïp naøy laø nguoàn nguyeân lieäu quan troïng trong choïn gioáng vaø tieán hoùa.
  Nghiên cứu thông tin SGK trang 18 thảo luận nhóm 3 phút để tìm ra ý nghĩa của quy luật phân li độc lập.
  VI. Ý NGHĨA CỦA QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP.
  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
  Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào?

  Do sự phân li độc lập của các gen trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp tự do của các giao tử trong thụ tinh ?

  . Đánh dấu + vào ô ? chỉ câu trả lời đúng trong các câu sau :
  ? a) Biến dị tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho quá trình tiến hóa và chọn giống.
  ? b) Do các biến dị được nhanh chóng nhân lên qua quá trình giao phối, nên ở các loài giao phối các biến dị phong phú hơn nhiều so với các loài sinh sản vô tính.
  ? c) Do không có giao phối, nên biến dị tổ hợp không có thực vật.
  ? d) Ở các loài sinh sản vô tính các biến dị cũng phong phú như ở các loài sinh sản hữu tính.Vì chúng sinh sản nhanh và có số lượng cá thể rất lớn.
  +
  +
  - Học thuộc phần tóm tắt ở cuối bài
  - Trả lời các câu sách giáo khoa vào vở bài tập.
  Chuẩn bị trước ở nhà cho tiết thực hành:
  + Đọc trước nội dung của bài thực hành.
  + Kẻ trước bảng 6.1 và bảng 6.2 vào vở bài tập.
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến