Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 10. Hoá trị

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Ngọc Bách (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:44' 12-02-2008
  Dung lượng: 540.0 KB
  Số lượt tải: 263
  Số lượt thích: 0 người
  Học ? học nữa ? học mãi
  V.I ? Lê nin

  10
  Nhiệt liệt chào mừng
  các thầy cô giáo về dự tiết học

  Hoá học : lớp 8

  Giáo viên thực hiiện : Phạm Ngọc Bách

  HS1:Hoàn thành bảng sau:
  10
  ……………………
  …………………….…………………….
  2H, 1S, 4O
  1Ag ,1N, 3O
  SO3
  CaCl2
  …...............
  pTK
  (đv.c)
  Số ng/ tử của mỗi ng/ tố trong một phân tử
  CTHH
  HS2: Hãy viết công thức hoá học
  chung của đơn chất và hợp chất ,
  nói rõ từng đại lượng trong
  công thức ?
  ý nghĩa của công thức ?
  2>
  CTHH chung Đơn chất :An
  CTHH chung Hợp chất: AxBy
  A,B là nguyên tố hoá học
  n, x là chỉ số của nguyên tố A
  y là chỉ số của nguyên tố B
  ý nghĩa:
  + Cho biết nguyên tố nào tạo ra chất.
  +Số ng/ tử mỗi ng/ tố trong p/tử
  +Phân tử khối của chất
  1>
  Tiết 13 ho¸ trÞ
  Thứ 3, ngày 16 tháng 10 năm 2007.
  10
  I. Cách xác định hoá trị của một nguyên tố
  1. Cách xác định:
  Ví dụ :
  + 1 ng/tử Cl liên kết được với 1 ng/tử HI => ClI
  + 1 ng/tử S liên kết được với 2 ng/tử HI => SII
  Xác định hoá trị của các nguyên tố Na,O:
  1 ng/tử Na liên kết được với 1 ng/tử HI =>?.
  1 ng/tử O liên kết được với 2 ng/tử HI =>?.
  NaI
  OII
  -1 ng/tử Ca liên kết được với 1 ng/tử OII =>Ca lI
  - 2 ng/tử K liên kết được với 1 ng/tử OII =>KI

  Xác định hoá trị của các nguyên tố
  N, C, Ag, Zn trong các hợp chất sau:
  NH3 , CH4 , Ag2O , ZnO
  Đáp án: NIII ,CIV , AgI , ZnII
  Đáp án: (SO4)II , (PO4)III
  (*) Chú ý: Học thuộc hoá trị các nguyên tố
  và nhóm các nguyên tố sgk / 42 + 43
  2. Kết luận:
  Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử ) là
  con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử
  ( hay nhóm nguyên tử) theo hoá trị của H chọn
  làm một đơn vị và hoá trị của O là hai đơn vị .
  Tiết 13 ho¸ trÞ
  Thứ 3, ngày 16 tháng 10 năm 2007.
  10
  II. Quy tắc hoá trị
  1. Quy tắc:
  Công thức chung hợp chất 2 nguyên tố:
  (*) Trong công thức hoá học , tích của chỉ số và
  hoá trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và
  hoá trị của nguyên tố kia.
  x . a = y . b
  -Tính hoá trị :
  -Lập công thức:
  Bài tập :Xác định hoá trị của N, Mn , P , C
  trong các công thức hoá học sau:
  N2O5 ; MnO2 ; PH3 ; CH4
  Đáp án:
  NIV , MnIV , PIII , CIV
  CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
  1.Kiến thức

  -Häc bµi vµ n¾m v÷ng: + Ho¸ trÞ lµ g× , c¸ch x¸c ®Þnh ho¸ trÞ
  + Quy t¾c ho¸ trÞ vµ biÓu thøc ¸p dông

  2.Bài tập

  -Lµm tõ bµi 2 ,3,4,5 sgk /37, 38.
  -T×m hiÓu thªm : C¸ch lµm nhanh nhÊt vÒ quy t¾c ho¸ trÞ vµ lËp c«ng thøc ho¸ häc

  3.Chuẩn bị bài sau

  -Néi dung khiÕn thøc và bµi tËp cña bài häc h«m nay .

  Thứ 3, ngày 16 tháng 10 năm 2007
  10
   
  Gửi ý kiến