Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 8. Khoan dung

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Văn Đàm
  Ngày gửi: 23h:24' 10-02-2011
  Dung lượng: 4.9 MB
  Số lượt tải: 80
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ BUỔI HỌC CỦA LỚP CHÚNG EM
  Kiểm tra bài cũ
  1. Thế nào là đoàn kết, tương trợ ? nghĩa của phẩm chất này trong cuộc sống ?
  2. Hành vi nào sau đây thể hiện đoàn kết, tương trợ ?
  a- Tuấn thường cho Nam chép bài của mình trong giờ kiểm tra.
  b- Khi Lan bị bệnh phải nghỉ học, Hoa đã chép bài giúp bạn.
  c- Bình chỉ chơi chung với những bạn học giỏi như mình.
  d- Cả 3 hành vi (a, b, c) đều đúng.
  BÀI 8 : KHOAN DUNG
  1/. Truyện đọc "Hãy tha lỗi cho em" (sgk/23,24)
  a. Thaùi ñoä luùc ñaàu cuûa Khoâi ñoái vôùi coâ giaùo nhö theá naøo ? Veà sau coù söï thay ñoåi nhö theá naøo ? Vì sao coù söï thay ñoåi ñoù ?
  - Lúc đầu: Đứng dậy nói to.
  - Về sau: Chứng kiến cô tập viết. Cúi đầu, rơm rớm nước mắt, giọng nghèn nghẹn, xin cô tha lỗi.
  - Vì: Khôi đã chứng kiến cảnh cô tập viết. Biết được nguyên nhân vì sao cô vi?t khó khan nhu v?y.
  “Hoa vaø Haø hoïc cuøng tröôøng, nhaø ôû caïnh nhau.
  Hoa hoïc gioûi, ñöôïc baïn beø yeâu meán. Haø ghen töùc
  vaø thöôøng hay noùi xaáu Hoa vôùi moïi ngöôøi.” Neáu
  laø Hoa, em seõ cö xöû nhö theá naøo ñoái vôùi Haø ?
  b. Cô giáo Vân đã có việc làm như thế nào trước thái độ của Khôi (lúc đầu và về sau) ? Em có nhận xét gì về việc làm và thái độ của cô ?

  - Đứng lặng người, mắt chớp chớp, mặt đỏ rồi tái dần, rơi phấn, xin lỗi học sinh.
  - Cô tập viết.
  -Tha lỗi cho học sinh.
  => Cô kiên trì, có tấm lòng khoan dung, độ lượng & tha thứ.

  c. Em rút ra bài học gì từ câu chuỵên trên (từ Khôi và cô Vân)?
  -Không nên vội vàng, định kiến khi nhận xét người khác.
  -Cần biết chấp nhận và tha thứ cho người khác.

  *Ở nhà em có 1 cái tivi, em sẽ làm gì khi mọi người có sở thích xem các chương trình khác nhau ?
  *Từ cách ứng xử của cô Vân với Khôi và qua VD vừa rồi, em hiểu khoan dung là gì ?
  2/. Nội dung bài học : (sgk/25)
  a) Khoan dung là gì ?
  -Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ.
  -Người có lòng khoan dung luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
  BÀI 8 : KHOAN DUNG
  1/. Truyện đọc : "Hãy tha lỗi cho em" (sgk/23,24)
  *Caâu hoûi thaûo luaän nhoùm (4 phuùt):
  NHOÙM 1: 1) Vì sao phaûi bieát laéng nghe vaø chaáp nhaän yù kieán cuûa ngöôøi khaùc ?
  NHOÙM 2: 2) Laøm theá naøo ñeå coù theå hôïp taùc ñöôïc nhieàu hôn vôùi caùc baïn trong vieäc thöïc hieän nhieän vuï ôû lôùp, ôû tröôøng ?
  NHOÙM 3: 3) Phaûi laøm gì khi coù söï baát ñoàng, hieåu laàm hoaëc xung ñoät ?
  NHOÙM 4: 4) Khi baïn coù khuyeát ñieåm, ta neân xöû söï nhö theá naøo ?
  1) Cần phải biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác vì: có như vậy mới không hiểu lầm, không gây sự bất hoà, không đối xử nghiệt ngã với nhau. Tin tưởng và thông cảm với nhau, sống chân thành và cởi mở hơn. Đây chính là bước đầu hướng tới lòng khoan dung.
  NHÓM 1: 1) Vì sao phải biết lắng nghe và chấp nhận ý kiến của người khác ?

  2) Muốn hợp tác với bạn: tin vào bạn, chân thành, cởi mở với bạn, lắng nghe ý kiến, chấp nhận ý kiến đúng, góp ý chân thành, không ghen ghét, định kiến, đoàn kết, thân ái với bạn.
  NHÓM 2: 2) Làm thế nào để có thể hợp tác được nhiều hơn với các bạn trong việc thực hiện nhiện vụ ở lớp, ở trường ?

  NHÓM 3: 3) Phải làm gì khi có sự bất đồng, hiểu lầm hoặc xung đột ?

  3) Khi có sự bất đồng, hiểu lầm hoặc xung đột: phải ngăn cản, tìm hiểu nguyên nhân, giải thích, tạo điều kiện, giảng hoà.
  NHÓM 4: 4) Khi bạn có khuyết điểm, ta nên xử sự như thế nào ?

  4) Khi baïn coù khuyeát ñieåm: tìm nguyeân nhaân, giaûi thích, thuyeát phuïc, goùp yù vôùi baïn. Tha thöù vaø thoâng caûm vôùi baïn. Coâng baèng, khoâng ñònh kieán,…
  Từ kết quả thảo luận trên, theo em khoan dung có đặc điểm như thế nào ?
  *Đặc điểm của khoan dung:
  -Biết lắng nghe để hiểu người khác.
  -Biết tha thứ cho người khác (khi họ biết lỗi và sửa chữa lỗi lầm).
  -Không chấp nhặt, không thô bạo.
  -Không định kiến, hẹp hòi khi nhận xét người khác.
  -Luôn chấp nhận và tôn trọng người khác.
  b) Ý nghĩa :
  Từ những đặc điểm trên, em thấy khoan dung là một đức tính như thế nào?
  - Khoan dung là một đức tính quí báu của con người.
  Người có lòng khoan dung thì được mọi người đối xử như thế nào?
  - Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt.
  Nhờ có lòng khoan dung mà cuộc sống và quan hệ giữa mọi người với nhau như thế nào?
  - Nhờ có lòng khoan dung, cuộc sống và quan hệ giữa mọi người với nhau trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.
  2/. Nội dung bài học : (sgk/25)
  a) Khoan dung là gì ?
  BÀI 8 : KHOAN DUNG
  1/. Truyện đọc :"Hãy tha lỗi cho em" (sgk/23,24)
  *Để trở thành người có lòng khoan dung chúng ta phải sống và cư xử với mọi người như thế nào ?
  c) Cách rèn luyện lòng khoan dung:
  - Sống cởi mở, gần gũi mọi người và cư xử một cách chân thành, rộng lượng.
  *Đối với cá tính, sở thích, thói quen của người khác thì em sẽ có thái độ như thế nào?
  - Biết tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác trên cơ sở những chuẩn mực xã hội.
  b) Ý nghĩa:
  2/. Nội dung bài học (sgk/25)
  a) Khoan dung là gì ?
  BÀI 8 : KHOAN DUNG
  1/. Truyện đọc "Hãy tha lỗi cho em" (sgk/23,24)
  ***Em hãy giải thích ý nghĩa của các câu tục ngữ, danh ngôn sau:
  *Tục ngữ: Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.
  *Danh ngôn: "Nên tha thứ với lỗi nhỏ của bạn nếu bạn không
  sửa được. Nhưng đối với lỗi nhỏ của mình thì nên nghiêm khắc.
  BÀI TẬP

  ***BÀI TẬP b: Những hành vi nào sau đây thể hiện
  lòng khoan dung? Vì sao?
  1) Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn;
  2) Tìm cách che giấu khuyến điểm cho bạn;
  3) Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ;
  4) Mắng nhiếc người khác nặng lời khi không vừa ý;
  5) Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm;
  6) Hay chê bai người khác;
  7) Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người;
  8) Hay trả đũa người khác;
  9) Đổ lỗi cho người khác.


  *Học sinh sắm vai: (3 phút)

  - Làm bài tập còn lại trong Sgk, sưu tầm ca dao, tục ngữ, truyện đọc nói về khoan dung.
  - Tự nhận xét đánh giá bản thân đã có lòng khoan dung chưa và tự rèn luyện theo nội dung đã học trên lớp.
  - Chuẩn bị bài 9: Xây dựng gia đình văn hoá ( đọc truyện, trả lời câu hỏi, nghiên cứu bài học, bài tập); tìm xem ở địa phương em những tiêu chuẩn để xây dựng gia đình văn hoá.
  Về nhà
   
  Gửi ý kiến