Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Diệu Linh
  Ngày gửi: 10h:04' 15-04-2008
  Dung lượng: 681.5 KB
  Số lượt tải: 200
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các bạn đến với phần trình bày của tổ 3
  Ngày 26 tháng 2 năm 2008

  Bµi 23:
  Tæng khëi nghÜa th¸ng t¸m n¨m 1945 vµ sù thµnh lËp n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ

  III, Giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ n­íc


  _ Ngay tõ ®Çu th¸ng T¸m, mét kh«ng khÝ gÊp rót chuÈn bÞ khëi nghÜa ®· sôc s«i trong c¶ n­íc
  _ H¶i Phßng:
  +Thùc hiÖn chØ thÞ cña TW §¶ng, 12-3-1945 “ph¸ kho thãc gi¶i quyÕt n¹n ®ãi” víi c¸c khÈu hiÖu thiÕt thùc “Gi÷ lÊy thãc mµ ¨n”.
  +Phong trµo ®Êu tranh chÝnh trÞ ®· lªn cao.
  +12-7-1945, lËt ®æ chÝnh quyÒn tay sai NhËt.
  +4-8-1945, buéc ®Þch ph¶i rót lui.


  _ Thời cơ bùng nổ:
  +8-8-1945, Liên Xô chính thức tuyên chiến vối Nhật
  +13-8-1945, Chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng Liên Xô và quân đội Đồng minh vô điều kiện.
  _16-8-1945, giành thắng lợi ở Thái Nguyên - mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa.
  _ 19-8-1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
  _23-8-1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế.
  _25-8-1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn.
  _26 -> 28-8-1945 các địa phương khác lần lượt giành Chính quyền.
  _2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội, thay mặt cho Chính phủ Lâm thời , Bác Hồ đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" ,tuyên ngôn trước toàn thể thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
  Nội dung chính bản "Tuyên ngôn độc lập" :
  _ Kh¼ng ®Þnh nguyªn lÝ vÒ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc.
  _ Tè c¸o téi ¸c cña bän ®Õ quèc.
  _ Kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn cña d©n téc.
  _ Kh¼ng ®Þnh ý chÝ quyÕt t©m gi÷ g×n ®éc lËp tù do cña nh©n d©n ta.
  Một số hình ảnh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình
  Cảm ơn sự theo dõi của thầy cô và các bạn
  Good bye! See you again!!!^^
   
  Gửi ý kiến