Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Đình Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:07' 21-02-2011
  Dung lượng: 4.9 MB
  Số lượt tải: 185
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên : Trần Đình Anh
  Môn lịch sử lớp 9
  Kiểm tra bài cũ
  Cầu hỏi :
  Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám 1945 ?
  Kiểm tra bài cũ
  Cầu hỏi :
  2)Nêu nguyên nhân nổ ra các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ; Nam Kì và binh biến Đô Lương
  Tiết 26. Bài 22:
  Cao trào cách mạng
  tiến tới tổng khởi nghĩa
  tháng tám năm 1945
  Tiết 26. Bài 22:
  Cao trào cách mạng
  tiến tới tổng khởi nghĩa
  tháng tám năm 1945
  II. Những diễn biến chính
  1.Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới
  a. Ở mặt trận Châu Âu:
  *Hè 1941, Đức đã đánh chiếm hầu hết các nước Châu Âu
  *Ngày 22.06.1941 Đức bất ngờ tấn công Liên Xô.
  Ngày 22.06.1941 Đức bất ngờ tấn công Liên Xô. Nhằm đánh bại Liên Xô trong thời gian 6-8 tuần .
  Đức bất ngờ tấn công Liên Xô
  Ba Lan
  Đan Mạch
  Na Uy
  Pháp
  Nam Tư
  Hy Lạp
  Rumani
  Hungari
  Na Uy
  II. Những diễn biến chính
  Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn Thế giới
  a. Ở mặt trận Châu Âu:
  b. Ở mặt trận Thái Bình Dương
  * 07.12.1941 Nhật Bản tấn công Mỹ tại Trân Châu cảng. Sau đó đánh chiếm toàn bộ Đông Nam Á
  c. ở Châu Phi :
  * 9.1940 Italia tấn công Ai Cập => Chiến tranh lan rộng toàn thế giới
  01.1942 mặt trân đồng minh chống phát xít được thành lập, nhằm tập hợp và đoàn kết các lực lượng chống phát xít.
  07.12.1941 Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ tại Trân Châu cảng
  Nhật Bản đánh chiếm toàn bộ Đông Nam Á
  Ai Cập
  Li bi
  Hình 38: Khu Giải phóng Việt Bắc.
  www.HNGHIA.Info
  “Sáng ra bờ suối tối vào hang,
  Cháo bẹ rau măng vÉn sẵn sàng.
  Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
  Cuộc đời Cách mạng thật là sang.”
  (Tức cảnh Pác Pó)
  Bác Hồ làm việc trong hang Pác Bó (Cao Bằng)
  www.HNGHIA.Info
  2/21/2011
  Bác Hồ ở Cao Bằng
  Chủ trương của hội nghị:
  - Trước hết phải giải phóng các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật.
  - Tạm gác khẩu hiệu "Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày" thay bằng khẩu hiệu "Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công"...
  - Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh.
  - Thành lập Việt Nam độc lập đồng minh nhằm :
  " Liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn".
  Nêu các hoạt động của mặt trần Việt Minh
  Tập hợp quần chúng vào các tổ chức yêu nước : Thanh niên cứu quốc; phụ nữ cứu quốc..
  Xuất bản báo chí tuyên truyền chính sách của Việt Minh .
  Thành lập lực lương vũ trang : duy trì lực lượng vũ trang khởi nghĩa Bắc Sơn; Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ; ra chỉ thì "Sắm vũ khí đuổi thù chung``
  Xây dựng căn cứ địa cách mạng.
  Hình 38: Khu Giải phóng Việt Bắc.
  Hình 38: Khu Giải phóng Việt Bắc.
  Cờ do đồng chí Nguyễn ái Quốc mang về nước năm 1941, được sử dụng trong lễ thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
  Mười lời thề danh dự ( Trích):
  1: Hy sinh tÊt c¶ v× Tæ quèc ViÖt Nam.
  2: TuyÖt ®èi phôc tïng mÖnh lÖnh cÊp trªn
  3: Kh«ng ngõng n©ng cao tinh thÇn yªu n­íc XHCN, tinh thÇn quèc tÕ v« s¶n, rÌn luyÖn ý chÝ chiÕn ®Êu, th¾ng kh«ng kiªu, b¹i kh«ng n¶n...
  4: Ra søc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, qu©n sù, v¨n ho¸, KHKT, nghiÖp vô, triÖt ®Ó chÊp hµnh ®iÒu lÖnh, ®iÒu lÖ...
  5: Nªu cao tinh thÇn lµm chñ tËp thÓ XHCN lµm trßn nhiÖm vô,... g­¬ng mÉu chÊp hµnh vµ vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn.
  6: Luôn luôn cảnh giác tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia... Không bao giờ phản bội.
  7 : Đoàn kết chặt chẽ...toàn quân một ý chí.
  8 : Ra sức giữ gìn vũ khí thiết bị...bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí.
  9 : Kính trọng, giúp đỡ, bảo vệ dân...
  10 : Giữ gìn phẩm chất tốt đẹp và truyền thống. Luôn tự phê bình và phê bình, ... không làm hại đến Quân đội và quốc thể nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
  Hình 37: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
  Bài tập:
  Em hãy điền mốc thời gian vào các sự kiện sau cho đúng:
  ........ TriÖu tËp Héi nghÞ lÇn thø 8
  Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng
  s¶n §«ng D­¬ng.
  ....... MÆt trËn ViÖt Minh thµnh
  lËp.
  ....... Tæng bé ViÖt Minh kªu gäi
  nh©n d©n “S¾m vò khÝ ®uæi thï chung”.
  ...... Thµnh lËp ®éi ViÖt Nam
  tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n.
  Ngày28.1.1941:
  Ngày19.5.1941:
  Tháng 5.1944:
  Ngày 22.12.1944:
  Bài tập về nhà
  Nêu hoàn cảnh ra đời mặt trận Việt Minh
  Trình bày ý nghĩa những hoạt động của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng Việt Nam
  Chúc các em học bài có kết quả
  Tiết học kết thúc
   
  Gửi ý kiến