Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tang Chi Linh
  Ngày gửi: 20h:57' 13-04-2011
  Dung lượng: 285.5 KB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng tổ tin học về dự giờ tiết hoc ngày hôm nay.
  -Nhaộc laùi baứi cuừ
  -Muoỏn xoựa coọt hoaởc haứng ta laứm ntn?
  -Haừy neõu caực bửụực cheứn theõm coọt hoaởc haứng?
  -Baứi mụựi coự tieõu ủe gỡ?
  - Em bieỏt gỡ ve baứi mụựi?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1.Ñònh daïng phoâng chöõ , côõ chöõ vaø kieåu chöõ.
  - Ñònh daïng vaên baûn hoaëc soá trong caùc oâ tính vôùi phoâng chöõ , kieåu chöõ , côõ chöõ khaùc nhau.
  - Ñeå ñònh daïng phoâng chöõ , kieåu chöõ vaø côõ chöû ta söû duïng caùc nuùt leänh treân thanh coâng cuï.
  Bài 6: Định dạng trang tính.
  A) Thay ñoåi phoâng chöõ.
  -Ta thöïc hieän 3 böôùc sau:
  B1: choïn oâ( hoaëc caùc oâ) caàn ñònh daïng
  B2: nhaùy muõi teân ôû oâ Font.
  B3: choïn phoâng chöõ thích hôïp
  Bài 6: Định dạng trang tính.
  B) Thay ñoåi côõ chöõ
  -Ta thöïc hieän 3 böôùc sau:
  B1: choïn oâ( hoaëc caùc oâ) caàn ñònh daïng
  B2: nhaùy muõi teân ôû oâ Fontsize
  B 3:choïn côõ chöõ thích hôïp


  Bài 6: Định dạng trang tính.
  C) Thay đổi kiểu chữ.
  -Ta thực hiện 2 bước sau:
  B1: chọn ô( hoặc các ô) cần định dạng
  B2:- Nháy vào nút Bold để chọn chữ đậm
  -Nháy vào nút Italic để chọn chữ nghiêng
  - Nháy vào nút Underline để chữ có nét gạch.

  Bài 6: Định dạng trang tính.
  2. Ñònh daïng maøu chöõ
  - Ñeå choïn maøu chöõ em söû duïng nuùt leänh Font color.
  -Ñeå ñònh daïng maøu chöõ ta thöïc hieän 3 böôùc sau:
  B1: choïn oâ( hoaëc caùc oâ) caàn ñònh daïng
  B2:Nhaùy vaøo muõi teân beân caïnh nuùt Font color.
  B3:Nhaùy choïn maøu.
  Bài 6: Định dạng trang tính.
  3. Căn lề trong ô tính.
  -Để cản lề trong ô tính ta thự hiện các bước sau:
  B1: chọn ô( hoặc các ô) cần định dạng
  B2: -Nháy vào nút Center
  - Nháy vào nút Align left
  - Nháy vào nút Align right

  Bài 6: Định dạng trang tính.
  * Löu yù:
  -Trong moät vaøi tröôøng hôïp , vieäc caên chænh döõ lieäu trong moät oâ coù theå khoâng cho ñöôc ïtaùc duïng mong muoán.
  - Vaäy ta coù theå söû duïng caùc nuùt leänh khaùc ñeå caên chænh deã daøng vaø chính xaùc hôn.
  B1:Choïn caùc oâ caàn caên döõ lieäu vaøo giöõa
  B2: Nhaùy vaøo nuùt Merge anf Center.
  Bài 6: Định dạng trang tính.
  4. Taêng hoaëc giaûm soá chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäu soá.
  -Ñeå taêng hoaëc giaûm soá chöõ soá thaäp phaân cuûa döõ lieäuoá , ta laøm nhö sau:
  B1: Choïn oâ ( hoaëc caùc oâ ) caàn giaûm soá chöõ soá thaäp phaân
  B2: Nhaùy vaøo nuùt:+ Decrease Decimal(Taêng soá ch soá thaäp phaân )
  + Increase Decimal(Gæam soá chöõ soá thaäp phaân )
  Bài 6: Định dạng trang tính.
  5.Toâ maøu neàn vaø keû ñöôøng bieân cuûa caùc oâ tính.
  -Caùc böôùc toâ maøu neàn nhö sau:
  B1: Choïn oâ ( hoaëc caùc oâ ) caàn toâ maøu neàn.
  B2: Nhaùy vaøo muõi teân beân phaûi nuùt Fill color ñeå choïn maøu neàn.
  B3: Nhaùy choïn maøu neàn.
  Bài 6: Định dạng trang tính.
  -Ñeå keû ñöôøng bieân caùc oâ , ta thöïc hieän caùc böôùc sau:
  B1: Choïn caùc oâ caàn keû ñöôøng bieân.
  B2: Nhaùy muõi teân beân phaûi nuùt Borders ñeå choïn kieåu keû ñöôøng bieân
  B3:Nhaùy choïn kieåu keû ñöôøng bieân.
  Bài 6: Định dạng trang tính.
  1) Em haõy neâu caùc böôùc ñeå thöïc hieän :
  A) Ñònh dang phoâng chöõ trong caùc oâ tính
  B)Thöïc haønh toâ maøu neàn , keû ñöôøng bieân trong caùc oâ tính
  CỦNG CỐ
  -Veà hoïc baøi 6
  - Chuaån bò tröôùc baøi thöïc haønh tieáp theo.
  DẶN DÒ
  Chân thành cảm ơn quý thầy cô về dự giờ.
   
  Gửi ý kiến