Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:39' 18-12-2010
  Dung lượng: 865.5 KB
  Số lượt tải: 225
  Số lượt thích: 0 người

  chào mừng các thầy cô giáo
  về dự THAO giảng
  sinh học 6
  Giáo Viên: LÊ THỊ HÀ.
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  1/ Thụ phấn là gì?
  2/ Nêu những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió? ( Kể tên 2 loại hoa thụ phấn nhờ gió)
  3/ Khi thụ phấn nhờ gió gặp khó khăn thì bằng cách nào các hoa này được thụ phấn ?
  Sự thụ phấn
  Bài 31:
  THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
  I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Bao phấn
  Hạt phấn
  Hạt phấn nảy mầm
  Tế bào sinh dục đực
  Đầu nhụy
  Ống phấn
  Vòi nhụy
  Bầu nhụy
  noãn
  H.31.1. Thụ phấn vaø thụ tinh.
  noãn
  Quan sát H31.1 và mô tả hiện tượng nảy mầm của hạt phấn ?
  Bài 31:
  THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
  I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
  - Sau khi thụ phấn, hạt phấn hút chất nhày ở đầu nhụy tröông leân và nảy mầm thành moät ống phấn.
  - Tế bào sinh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn. OÁng phaán xuyeân qua ñaàu nhuî vaø voøi nhuî vaøo trong baàu nhuî .
  II/ Thụ tinh:
  10
  Bao phấn
  Hạt phấn
  Hạt phấn nảy mầm
  Tế bào sinh dục đực
  Đầu nhụy
  Ống phấn
  Vòi nhụy
  Bầu nhụy
  noãn
  Tế bào sinh dục cái
  H.31.1. Thụ phấn vaø thụ tinh.
  noãn
  1. Söï thuï tinh xaûy ra taïi phaàn naøo cuûa hoa ?
  ?Noãn
  Hạt phấn
  Hạt phấn nảy mầm
  Đầu nhụy
  Ống phấn
  Vòi nhụy
  Bầu nhụy
  noãn
  Bao phấn
  noãn
  Tế bào sinh dục cái
  Tế bào sinh dục đực
  H.31.1
  2. Sau khi thuï phaán ñeán luùc thuï tinh coù nhöõng hieän töôïng naøo xaûy ra ?
  3. Thuï tinh laø gì ?
  ?Là sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử .
  Bài 31:
  THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
  I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
  II/ Thụ tinh:
  - Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực( tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái ( trứng) có trong noãn tạo thành hợp tử.

  H.31.1
  Bao phấn
  Hạt phấn
  Hạt phấn nảy mầm
  Đầu nhụy
  Ống phấn
  Vòi nhụy
  Bầu nhụy
  noãn
  Tế bào sinh dục cái
  Tế bào sinh dục đực
  4. Vì sao noùi söï thuï tinh laø daáu hieäu cô baûn cuûa sinh saûn höõu tính ?
  ?Vì có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái để tạo thành hợp tử.
  Bài 31:
  THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
  I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
  II/ Thụ tinh:
  - Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực( tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái ( trứng) có trong noãn tạo thành hợp tử.
  - Sinh sản có hiện tượng thụ tinh goïi là sinh sản hữu tính.
  H.31.1
  Tế bào sinh dục cái
  Tế bào sinh dục đực
  Bao phấn
  Hạt phấn
  Hạt phấn nảy mầm
  Bầu nhụy
  Ống phấn
  noãn
  noãn
  5. Phaân bieät hieän töôïng thuï phaán vaø hieän töôïng thuï tinh. Thuï phaán coù quan heä gì vôùi thuï tinh ?
  ?Thụ phấn: hạt phấn chỉ rơi dính trên đầu nhuỵ.
  ?Thụ tinh: hạt phấn có sự nảy mầm để đưa tế bào sinh dục đực của hạt phấn vào kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn để tạo thành hợp tử.
  ?Sự thụ tinh chỉ xảy ra khi có sự thụ phấn và sự nảy mầm của hạt phấn. Vậy thụ phấn là điều kiện cần của thụ tinh .
  Bài 31:
  THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
  I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
  II/ Thụ tinh:


  III/ Kết hạt vaø tạo quả:
  Tế bào sinh dục cái
  Tế bào sinh dục đực
  noãn
  1. Haït do boä phaän naøo cuûa hoa taïo thaønh ?
  ?Noãn
  2. Noaõn sau khi thuï tinh seõ hình thaønh nhöõng boä phaän naøo cuûa haït ?
  ? Noa~n pha?t tri?n tha`nh ha?t co? chu?a phơi , vo? noa~n tha`nh vo? ha?t, ph`n co`n la?i pha?t tri?n tha`nh bộ phận chu?a ch?t du? tru~ cho ha?t .
  3. Quûa do boä phaän naøo cuûa hoa taïo thaønh ?
  ?Bầu nhuỵ .
  4. Quûa coù chöùc naêng gì ?
  ?Chứa hạt, bao bọc và bảo vệ hạt .
  ? Những bộ phận khác cuả hoa héo và rụng đi. Một số cây khi quả hình thành vẫn còn giữ lại một số bộ phận khác của hoa: đài hoa (cà chua, ổi, hồng, thị,..), đầu nhuỵ và vòi nhuy (chuối, ngô,....),...
  - Hợp tử phát triển thành phôi hạt.
  - Noãn phát triển thành hạt có chứa phôi (voû noãn thành voû hạt, phần còn lại chứa chất dự trữ cho hạt ).
  - Bầu nhụy  quả.
  III/ Kết hạt vaø tạo quả: Sau khi thuï tinh :
  CỦNG CỐ KIẾN THỨC:
  * Kim Dung đọc phần "em có biết" SGK trang 104.
  * Khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng:
  1. Boä phaän cuûa hoa veà sau phaùt trieån thaønh quaû laø boä phaän naøo ?
  A. Đầu nhuỵ. B. Bầu nhuỵ . C. Vòi nhuỵ.
  O
  2. Hạt trong quả do bộ phận nào phát triển thành ?
  A. Haït phaán. B. Voû noaõn. C. Noaõn.
  O
  3. Theá naøo laø söï thuï tinh ?
  A. Là quá trình tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp vơí tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành tế bào mới gọi là hợp tử.
  B. Là quá trình hình thành tế bào mới gọi là hợp tử.
  C. Là quá trình tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái.
  O
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  HỌC BÀI VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI CUOÁI BAØI .
  XEM TRƯỚC BÀI 32 ( QUAN SÁT H.32.1  THỬ PHÂN LOẠI CÁC QUẢ)
  CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO SỨC KHOẺ VÀ CÔNG TÁC TỐT.
   
  Gửi ý kiến