Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 12. Nước Văn Lang

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thanh Hoa
  Ngày gửi: 20h:49' 30-11-2009
  Dung lượng: 8.2 MB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người

  Bài 12 (tt)

  Tiết 21. II. SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
  Quan sát sơ đồ và so sánh xã hội thời Lý có gì khác so với thời Đinh - Tiền Lê
  TẦNG LỚP THỐNG TRỊ
  + Vua, quan + Một số ít địa chủ
  TẦNG LỚP BỊ TRỊ

  + Nông dân cày ruộng công.
  + Thợ thủ công , thương nhân
  + Địa chủ (số ít )
  Nô tì
  TẦNG LỚP THỐNG TRỊ
  + Vua
  + Địa chủ ( Hoàng tử, công chúa .. ).
  + Dân có nhiều ruộng
  TẦNG LỚP BỊ TRỊ
  + Nông dân tự do, nông dân tá điền
  + Thỵ thđ cng, thương nhân
  Nô tì
  THỜI ĐINH-TIỀN LÊ
  THỜI LÝ
  VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM
  Van Mi?u chính th?c đu?c xây dung vào tháng 9/1070. Mi?u th? tổ dđ?o Nho (Kh?ng T?) và là noi d?y h?c cho các con vua.Van Mi?u dài 350m, ngang 75m. Nam 1075, khoa thi dđầu tiên dđu?c m? t?i dđây.
  Van Mi?u
  Nam 1076, nhà Qu?c
  T? Giám dđu?c xây d?ng trong khu Van Mi?u, được xem là tru?ng dĐ?i h?c dđ?u tiên c?a D?i Vi?t. Lúc dđ?u ? dđây ch? dành cho các con vua, sau dđó nhà Lý m? r?ng cho các con em quan l?i và nh?ng ngu?i gi?i vào h?c.
  Qu?c T? Giám
  Có tên ch? là chùa Diện H?u, dđu?c xây d?ng nam 1049 th?i vua Lý Thái Tông. Ngôi chùa làm b?ng g?, mái lợp ngói, trong đi?n th? tu?ng Ph?t bà Quan Âm. Toàn bộ ngôi chùa d?ng trên m?t c?t dđá lớn , tượng trưng cho một bông sen nở trên mặt nước .
  Chùa M?t C?t
  Tu?ng này dđu?c vua Lý Thánh Tông cho dđúc b?ng vàng nam 1057, tu?ng cao 1,87m, k? c? b? cao 2,77m .Ph?t A-di-dđà ng?i ki?u thuy?t pháp, nh?ng qui tu?ng n?i rõ trên dđ?nh dđ?u ,tóc
  xo?n hình ?c, dái tai r?t dài, c? cao ba ng?n.
  (ho? si Nguy?n Ti?n C?nh).
  H-24 Tượng Phật A-di-đà
  (Chùa Phật Tích -Bắc Ninh )
  Một số hoạt động văn hoá thời Lý
  Múa r?i nu?c r?t du?c ua chu?ng ? th?i Lý. D? r?i có th? c? d?ng linh ho?t các ph?n co th? du?c làm r?i ra và n?i v?i nhau b?i
  các kh?p.
  Các trò chơi dân gian
  ĐẤU VẬT
  Ô QUAN
  THI THỔI CƠM
  THI THỔI CƠM
  RỒNG RẮN LÊN MÂY
  NÉM CÒN
  Quan sát tranh ảnh và nhận xét về nghệ thuật kiến và điêu khắc thời lý ?
  Van Mi?u
  Tu?ng Ph?t A-di-đà
  (Chùa Ph?t Tích-B?c Ninh)
  Hình rồng thời Lý (ở chùa Phật Tích)
  Chùa M?t C?t
  Bài tập củng cố
  1, vẽ sơ đồ xã hội thời Lý ?
  TẦNG LỚP THỐNG TRỊ
  + Vua
  + Địa chủ ( Hoàng tử, công chúa .. ).
  + Dân có nhiều ruộng
  TẦNG LỚP BỊ TRỊ
  + Nông dân tự do, nông dân tá điền
  + Thỵ thđ cng, thương nhân
  Nô tì
  Bài 2, Tổ chức trò chơi giải ô chữ .
  Q
  U

  C
  T

  G
  I
  Á
  M
  Đ

  O
  N
  H
  O
  V
  Ă
  N
  M
  I

  U
  H
  À
  N

  I
  K
  H

  N
  G
  T

  H
  O
  A
  L
  Ư
  Đ

  O
  P
  H

  T
  N
  H
  Á
  R

  N
  G
  T
  H
  Ă
  N
  G
  L
  O
  N
  G
  Dây du?c xem là tru?ng D?i h?c d?u tiên c?a Vi?t Nam? Du?c xây d?ng nam 1076. (10 ch? cái)
  3. Để đặt nền móng cho nền giaùo dục Việt Nam nhaø
  Lyù đaõ xaây dựng coâng trình naøo vaøo năm1070.
  (7 chöõ caùi)
  2. Nội dung học tập chủ yếu của giaùo dục thời Lyù?
  (6 chữ caùi)
  4. Nơi nhaø Lyù đoùng đoâ ngaøy nay coù teân laø gì? (5 chữ caùi)
  5. OÂng tổ của đạo Nho laø ai? (7 chữ caùi)
  6. Nhaø Lyù đaõ dời đoâ từ đaâu về thaønh Đại La?
  (5 chữ caùi)
  7. Việc xaây dựng nhiều chuøa chöùng tỏ nhaø Lyù coi
  trọng……?(7 chöõ caùi).
  8. Chöõ được nhaø Lyù sử dụng laø chöõ gì?(3 chöõ caùi)
  9. Con vật tưởng tượng của người thời xưa?
  (4 chöõ caùi)
  Q
  U

  C
  T

  G
  I
  Á
  M
  Đ

  O
  N
  H
  O
  V
  Ă
  N
  M
  I

  U
  H
  À
  N

  I
  K
  H

  N
  G
  T

  H
  O
  A
  L
  Ư
  Đ

  O
  P
  H

  T
  N
  H
  Á
  R

  N
  G
  T
  H
  Ă
  N
  G
  L
  O
  N
  G
  Dây du?c xem là tru?ng D?i h?c d?u tiên c?a Vi?t Nam? Du?c xây d?ng nam 1076. (10 ch? cái)
  3. Để đặt nền móng cho nền giaùo dục Việt Nam nhaø
  Lyù đaõ xaây dựng coâng trình naøo vaøo năm1070.
  (7 chöõ caùi)
  2. Nội dung học tập chủ yếu của giaùo dục thời Lyù?
  (6 chữ caùi)
  4. Nơi nhaø Lyù đoùng đoâ ngaøy nay coù teân laø gì? (5 chữ caùi)
  5. OÂng tổ của đạo Nho laø ai? (7 chữ caùi)
  6. Nhaø Lyù đaõ dời đoâ từ đaâu về thaønh Đại La?
  (5 chữ caùi)
  7. Việc xaây dựng nhiều chuøa chöùng tỏ nhaø Lyù coi
  trọng……?(7 chöõ caùi).
  8. Chöõ được nhaø Lyù sử dụng laø chöõ gì?(3 chöõ caùi)
  9. Con vật tưởng tượng của người thời xưa?
  (4 chöõ caùi)
  T
  H
  Ă
  N
  G
  L
  O
  H
  D
  A
  N
  N
  O
  H
  G
  T
  R
  A
  N
  Q
  U
  O
  C
  T
  U
  A
  N
  Tên tướng quân Mông Cổ đem quân xâm lược nước ta lần thứ nhất ?
  7. Ñaây laø nôi ñaõ tieâu dieät ñoaøn thuyeàn löông cuûa Tröông Vaên Hoå ?
  (6 chöõ caùi)
  2. Nhaân daân tích cöïc tham gia chuû tröông cuûa caùc …..
  (7 chữ caùi)
  9. Teân töôùng chæ huy chui vaøo oáng ñoàng baét lính khieâng veà nöôùc ? (9 chöõ caùi)
  8. Daây laø nôi ñaõ baét soáng OÂ Maõ Nhi ? ( 8 chöõ caùi)
  6. Ñaàu thaàn chöa rôi xuoáng ñaát xin beä haï ñöøng lo” caâu noùi cuûa ai? ( 9 chöõ caùi)

  4. Nôi trieäu taäp caùc vò boâ laõo ñeå baøn caùch ñaùnh giaëc
  (8 chöõ caùi).
  5. Vì tuoåi coøn nhoû neân khoâng ñöôïc giöõ hoäi nghò Bình Than , ñoù laø ai ?(12 chöõ caùi )
  3. Nôi vua Traàn toå chöùc hoäi nghò caùc vöông haàu quan laïi ñeå baøn keá ñaùnh giaëc ?
  (8 chöõ caùi)
  A
  N
  U
  A
  T
  B
  I
  N
  H
  T
  H
  N
  Đ
  O
  V
  Â
  N
  Đ
  N
  B
  A
  G
  A
  T
  H
  O
  A
  N
  Good luck to you
   
  Gửi ý kiến