Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:52' 09-01-2011
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 254
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
  Giáo viên : Nguyễn Thị Thu Hà
  Trường THCS Hàm Nghi
  Chọn câu
  Kiểm tra bài cũ :
  Chọn câu trả lời đúng
  1. Thực hiện CNH – HĐH Đất nước là ?
  Chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức nông nghiệp.
  b. Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại vào mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội và sản xuất .
  c. Xoá dần sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và miền xuôi.
  d. Cả 3 ý trên
  2. Vì sao thanh niên được coi là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp CNH – HĐH Đất nước ?
  Tiết 20 :
  TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

  1. Khái niệm về CNH - HĐH : Coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa laø quaù trình chuyeån ñoåi caên baûn, toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh, dòch vuï vaø quaûn lyù kinh teá- xaõ hoäi töø söû duïng lao ñoäng thuû coâng laø chính sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng cuøng vôùi coâng ngheä, phöông tieän, phöông phaùp tieân tieán, hieän ñaïi döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä nhaèm taïo naêng suaát lao ñoäng – xaõ hoäi cao.
  Thảo luận nhóm
  +Nhóm 1: Em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thanh niên nước ta hiện nay ?
  +Nhóm 2: Thanh niên phải làm gì để hoàn thành trách nhiệm của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước ?
  +Nhóm 3: Em có kế hoạch phấn đấu như thế nào trong học tập,lao động và tu dưỡng đạo đức để trở thành thanh niên tốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa?
  +Nhóm 4: Người học sinh trung học phải có suy nghĩ và hành động như thế nào để đáp ứng nhu cầu đất nước trong thời kì công nghiệp hóa,hiện đại hóa ?
  1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước là :
  -Ra sức học tập văn hoá, KHKT, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị.
  - Có lối sống lành mạnh, rèn luyên các kỹ năng và phát triển năng lực.
  - Có ý thức rèn luyện sức khoẻ.
  - Tích cực tham gia lao động sản xuất và các hoạt động chính trị, XH.
  2. Nhiệm vụ của thanh niên, học sinh tronh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.
  - Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện.
  - Xác định lý tưởng đúng đắn.
  - Có kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để phấn đấu trở thành chủ nhân của đất nước thời kỳ đổi mới.
  3. Phương hướng phấn đấu của bản thân em trong giai đoạn hiện nay.
  - Thực hiện tốt nhiệm vụ mà đoàn thanh niên, nhà trường giao phó.
  - Tích cực tham gia các hoạt động XH.
  - Xây dựng tập thể lớp vững mạnh. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập.
  - Thường xuyên trao đổi về lý tưởng, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH.

  Chùm hình ảnh trong buổi lễ trao giải trí tuệ Việt Nam
  Lao động chủ nhật xanh !
  Chọn câu
  Tình huống
  Tốt nghiệp ra trường bác sĩ Sơn nộp đơn xin công tác tại một huyện miền núi để giúp đỡ bà con nơi đây vì ở đây đang thiếu bác sĩ. Anh đã từ chối làm việc ở thành phố nơi bố anh đã xin sẵn cho anh.
   Em có nhận xét gì về quyết định của Sơn ? Nếu là bố mẹ của Sơn, em sẽ xử lí như thế nào ?
  Đại hội đoàn toàn quốc lần 9.

  Trong đại hội Đoàn toàn quốc lần IX,Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn khóa VIII Đoàn Văn Thưởng đã nêu: ". Để đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Đoàn tập trung triển khai phong trào 5 xung kích :
  + Xung kích lao động sáng tạo .
  + Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
  + Xung kích bảo vệ tổ quốc .
  + Xung kích thực hiện cải cách hành chính .
  + Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế ."
  1
  ?
  2
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  10
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  ?
  Xu hướng chung của thế giới ngày nay là các nước lấy "phát triển ..." làm trọng tâm.
  Phong trào do Bác Hồ phát động vào mùa xuân ?
  Cụm từ chỉ tinh thần xung phong tham gia các hoạt động Xã hội của thanh niên Việt Nam ?
  Trong 5 điều Bác dạy: "Đoàn kết tốt ,...... tốt"
  Đây là yếu tố quan trọng cần có để thanh niên thực hiện việc công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước ?
  Hs ra sức học tập tốt,rèn luyện tốt để góp phần thực hiện CNH-HĐH đất nước là thể hiện tinh thần gì đối với đất nước ?
  Một chiến dịch dành cho sinh viên tình nguyện trong các dịp nghỉ hè ?
  Tất cả mọi người muốn tạo ra được của cải vật chất cho mình và cho XH đều cần phải làm gì ?
  Tính từ dùng để chỉ những người không tự lo cho cuộc sống của mình mà trông chờ vào người khác ?
  Tổ chức đại diện cho thanh niên Việt Nam ?
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  Chọn câu
  + Làm các bài tập trong SGK.
  + Chuẩn bị bài : Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân:
   
  Gửi ý kiến