Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Ngọc Hiệp
  Ngày gửi: 08h:15' 08-12-2007
  Dung lượng: 658.5 KB
  Số lượt tải: 462
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 24 : TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
  I. T? ph? , ???ng s?c từ của ống dây có dòng điện chạy qua
  Thí nghiệm
  C1 : So saùnh vôùi töø phoå cuûa thanh nam chaâm vaø cho bieát chuùng coù gì gioáng nhau , khaùc nhau
  Phaàn töø phoå ôû beân ngoaøi oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua vaø beân ngoaøi thanh nam chaâm gioáng nhau
  Khaùc nhau : Trong loøng oáng daây cuõng coù caùc ñöôøng maït saét ñöôïc saép xeáp gaàn nhö song song vôùi nhau
  Nhaän xeùt veà hình daïng cuûa ñöôøng söùc töø

  Ñöôøng söùc töø ôû trong vaø ngoaøi oáng daây taïo thaønh nhöõng ñöôøng cong kheùp kín
  C3 : Cho nhaän xeùt veà chieàu cuûa ñöôøng söùc töø ôû hai ñaàu oáng daây so vôùi chieàu caùc ñöôøng söùc töø ôû hai cöïc cuûa thanh nam chaâm
  Gioáng nhö thanh nam chaâm , taïi hai ñaàu oáng daây , caùc ñöôøng söùc töø cuøng ñi vaøo moät ñaàu vaø cuøng ñi ra ôû ñaàu kia
  Kết luận
  Hai ñaàu cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua cuøng laø hai töø cöïc. Ñaàu coù caùc ñöôøng söùc töø ñi ra goïi laø cöïc Baéc , ñaàu coù caùc ñöôøng söùc töø ñi vaøo goïi laø cöïc Nam
  II . QUY TẮC NẮM TAY PHẢI
  Kết luận : Chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây
  1. Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào
  2. Quy tắc nắm tay phải
  Nắm bàn tay phải , rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choài ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây
  Phim1
  Phim 2
  C4 : Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua . Một nam châm thử đặt ở đầu B của ống dây , khi đứng yên nằm định hướng như hình bên cạnh . Xác định tên của từ cực ống dây
  Đầu A là cực Nam , đầu B là cực Bắc
  C5 : Trên hình bên có một kim nam châm bị vẽ sai chiều .Hãy chỉ ra đó là kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng . Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây
  Kim nam châm bị vẽ sai chiều là kim số 5 . Dòng điện trong ống dây có chiều đi ra ở đầu B
  C6 : Hình dưới đây cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây .Hãy dùng quy tắc nằm tay phải để xác định tên các từ cực của nam châm
  Đầu A của cuộn dây là cực Bắc , đầu B là cực Nam
  Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống phần từ phổ ở bên ngoài thanh nam châm
  Quy tắc nắm tay phải : Nắm bàn tay phải , rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choài ra chỉ chiều của đường sức từ trong lòng ống dây
  GHI NHỚ
   
  Gửi ý kiến