Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hạnh
  Ngày gửi: 02h:38' 24-03-2008
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 1681
  Số lượt thích: 0 người
  VỊ TRÍ GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG, LÃNH THỔ VIỆT NAM

  Giáo Viên : Trần Phong Nhiên Hạnh
  Môn : Địa Lý _ Lớp 8
  A . Kiểm tra kiến thức cũ
  B . Mục tiêu bài dạy
  C . Nội dung bài học
  D . Giảng bài học mới
  E . Củng cố bài
  G . Chuẩn bị tiết học sau
  H . Phụ lục
  Bài 23
  1.Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước ta vào thời gian nào?
  2.Nước VN bắt đầu đổi mới từ năm nào?
  3. VN gia nhập ASEAN vào năm nào?
  4. Nước VN cơ bản sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm nào?
  a. 1995
  b. 2020
  c. 1945
  d.1986
  Ghép nối
  Kiểm tra kiến thức cũ
  Next
  Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 là gì?
  Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 – 2010 là :
  +Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển.
  +Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ta.
  +Tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp
  Tự luận 2
  Mục tiêu bài học
  Sau bài học, HS cần:
  * Xác định vị trí, giới hạn, diện tích, hình dạng vùng đất liền, vùng biển Việt Nam.
  * Hiểu được tính toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam bao gồm vùng đất , vùng biển và vùng trời gắn bó chặt chẽ với nhau.
  * Đánh giá được giá trị cơ bản của vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ đối với môi trường tự nhiên, các hoạt động kinh tế - xã hội của nước ta.
  * Có kỹ năng đọc bản đồ và phân tích mối liên hệ địa lí.
  Nội dung bài học
  : 1.Vò trí vaø giôùi haïn laõnh thoå:
  a) Phaàn ñaát lieàn : Dieän tích : 329 247 km2
  b) Phaàn bieån : Dieän tích khoaûng 1 trieäu km2.
  c) Ñaëc ñieåm cuûa vò trí ñòa lí Vieät Nam veà maët töï nhieân :
  * Vò trí noäi chí tuyeán.
  * Vò trí gaàn trung taâm khu vöïc Ñoâng Nam A, luoàng gioù muøa.
  * Caàu noái giöõa ñaát lieàn vaø haûi ñaûo.
  2. Ñaëc ñieåm laõnh thoå:
  a) Phaàn ñaát lieàn :
  *) Uoán cong hình chöõ S, daøi, heïp ngang.
  Next
  Nội dung bài học
  * ) Ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên:
  + Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa phong phú , đa dạng.
  + Có nhiều thiên tai
  *) GTVT : thuận lợi
  b) Phần biển:
  Mở rộng về phía đông và đông nam.
  Có nhiều đảo và quần đảo.
  Có ý nghĩa về mặt an ninh và phát triển kinh tế
  Vị trí thuận lợi, lãnh thổ mở rộng :
  * Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.
  * Nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
  Giảng bài mới
  Các em hãy nh?n xét về thiên nhiên VN
  1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ
  2. Đặc điểm lãnh thổ
  Thiên nhiên Việt Nam rất đa dạng và phong phú
  Xem phim
  BÀI 23 : VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG
  LAÕNH THỔ VIỆT NAM
  1. V? TRÍ VÀ GI?I H?N LÃNH THỔ :
  a. Ph?n đất li?n :
  H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
  Đọc SGK trang 81, 82, 84
  Em hãy tìm trên hình 23.2 các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng ( xem bảng 23.2)
  Next
  Bảng 23.2 Các điểm cực trên
  phần đất liền Việt Nam
  Bảng 23.2 Các điểm cực trên phần đất liền Việt Nam
  Qua b?ng 23.3 em hãy tính

  1) Từ Bắc vào Nam,phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ? Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?  2)Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ?


  3) Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?
  Next
  14,89 vĩ độ, nhiệt đới .
  7,14 kinh độ
  thứ 7 GMT
  H.23.2 Bản đồ hành chánh Việt Nam
  Cực Bắc
  Cực Đông
  Cực Nam
  Cực Tây
  Đọc sách giáo khoa trang 83
  Bảng 23.1
  Xem Baûng 23.1
  Next
  BÀI 23 :
  VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LAÕNH THỔ VIỆT NAM

  Vò trí vaø giôùi haïn laõnh thoå :
  a. Phần ñaát liền :


  - Diện tích : 329 247 km2
  Phần biển nước ta có diện tích khoảng bao nhiêu? Kể tên 2 quần đảo lớn nhất nuớc ta?
  Next
  Bài 23
  V? TRÍ, GI?I H?N, HÌNH D?NG LÃNH TH? VI?T NAM
  Vị trí và giới hạn lãnh thổ:
  a. Ph?n đất li?n :
  - Diện tích : 329 247 km2
  b. Ph?n biển :
  Diện tích khoảng 1 triệu km2.
  c. Đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên:
  Quần đảo Hoàng Sa
  Quần đảo Trường Sa
  Phần biển có diện tích khoảng 1 triệu km2
  H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
  Xác định vị trí nước ta trên bản đồ
  Xác định đường chí tuyến và đường xích đạo trên bản đồ
  Nước ta nằm trong
  vùng nội chí tuyến
  Next
  Việt Nam có chung biên giới trên đất liền với những quốc gia nào?
  Next
  H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
  Việt Nam có chung biên giới trên biển với những quốc gia nào?
  Nước ta nằm gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
  Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật
  Nước ta là cầu nối giữa đất liền và hải đảo, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo
  Những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lý có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta?
  * Thiên nhiên đa dạng phong phú.
  * Tự nhiên mang tính đặc sắc của khu vực khí hậu gió mùa .
  * Có nhiều thiên tai .
  H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
  Next
  Với vị trí trải dài gần 15 vĩ độ, mở rộng hơn 7 kinh độ, theo em hình dạng phần đất liền lãnh thổ của nước ta có đặc điểm gì? Có ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên và hoạt động kinh tế - xã hội.

  H 24.1 Lược đồ khu vực Biển Đông
  Next
  2) Đặc điểm lãnh thổ :
  Xác định đường biên giới trên biển
  4550 km
  Xác định đường biên giới trên đất liền
  3260 km
  Phần đất liền có hình dạng như thế nào?


  Hình
  chữ
  S

  Nơi hẹp nhất của nước ta theo chiều Đông Tây ?
  32. Quảng Bình
  Next
  H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
  Phần đất liền nước ta kéo dài theo chiều bắc - nam tới 1650 km (15 0vĩ tuyến)
  Hình dạng lãnh thổ có
  ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?
  Next
  Thảo luận nhóm
  H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
  Nội dung thảo luận từng nhóm
  Nhóm 1 và 3 :
  Hình d?ng lnh th? cĩ
  ?nh hu?ng gì t?i cc di?u ki?n t? nhin nu?c ta?
  Nhĩm 2 v 4:
  Hình d?ng lnh th? cĩ
  ?nh hu?ng gì t?i ho?t d?ng giao thơng v?n t?i ? nu?c ta?
  Hình dạng lãnh thổ có
  ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?
  Tự nhiên:
  Thiên nhiên khác nhau ở mỗi vùng
  Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biển
  GTVT:
  Xây dựng nhiều loại hình giao thông vận tải
  Bị ảnh hưởng bởi thiên tai
  Và bị chia cắt do kích thước hẹp ngang
  Next
  H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
  * ) Ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên:
  + Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa phong phú , đa dạng.
  + Có nhiều thiên tai
  *) GTVT : thuận lợi
  H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
  Next
  Tên đảo lớn nhất?
  Đảo Phú Quốc
  Tên vịnh biển đẹp nhất?
  Vịnh Hạ Long
  Được UNESCO
  công nhận là
  di sản thiên nhiên
  thế giới năm 1994
  Tên quần đảo
  xa nhất?
  Trường sa (T.Khánh Hòa)
  Dựa vào hình 23.2 và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết:
  Phần biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam mở rất rộng về phía ñông và ñông nam. Trên biển Đông có nhiều ñảo và quần ñảo
  Diện tích 1553 km2.
  Gồm 1969 hòn đảo lớn và nhiều đảo nhỏ.
  Gồm hai dạng: đảo đá vôi và đảo phiến thạch.
  Mỗi đảo là mỗi hình dạng độc đáo với nhiều hang động nổi tiếng.
  Hiện nay đang ở vị trí dẫn đầu trong danh sách bầu chọn 7 kỳ quan thế giới
  Next
  WEBSITE : www.new7wonders.com
  Xem phim
  H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
  KHAI THÁC DẦU KHÍ
  KHAI THÁC THỦY SẢN
  Phát triển kinh tế biển
  Khó bảo vệ toàn vẹn lãnh hải.
  Thiên tai
  DU LỊCH
  Khó khăn
  Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta về cả hai mặt an ninh và phát triển kinh tế
  Next
  BÀI 23 : VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG
  LAÕNH THOÅ VIEÄT NAM
  -> * Nguồn lực cơ bản giúp phát triển toàn diện nền kinh tế - xã hội.
  * Đưa VN hòa nhập nhanh chóng vào nền kinh tế của khu vực Đông Nam Á và thế giới .
  -Vị trí thuận lợi,
  lãnh thổ mở rộng
  H.23.2 Bản đồ hành chánh VN
  Từ Bắc vào Nam phần đất liền lãnh thổ nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ?
  B . 18 vĩ độ
  C . 20 vĩ độ
  A . 15 vĩ độ
  ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA KIẾN THỨC
  Next
  Đặc điểm phần đất liền nước ta ?
  c. Uốn cong hình chữ S, kéo dài và hẹp ngang
  ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA KIẾN THỨC
  Next
  a. Trung tâm Đông Nam Á
  b. Thuộc vùng nội chí tuyến
  c. Cầu nối giữa đất liền và hải đảo
  Đặc điểm nổi bật của vị trí nước ta ?
  d. Cả ba ý trên
  ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA KIẾN THỨC
  Next
  Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng tổ quốc ta ?
  Thuận lợi:
  Phát triển kinh tế biển ? giúp tăng tính phát triển kinh tế toàn diện cho đất nước .
  Tăng cường khả năng hội nhập kinh tế trong khu vực
  Khó khăn:
  Thiên tai , bảo lũ , hạn hán , ..
  Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì trong vấn đề bảo vệ tổ quốc ta hiện nay?
  Thuận lợi:
  Vùng biển rộng lớn có ý nghĩa ngăn cách các thế lực ngoại xâm.
  Khó khăn:
  Khó bảo vệ lãnh hải
  DẶN DÒ
  H?c bài 23 .
  Lam bài t?p câu 1, 2,3 trang 86 SGK
  Đọc trước bài 24:
  VÙNG BIỂN VI?T NAM
  KÍNH CHÚC QUÝ TH?Y CÔ
  SỨC KHỎE
  Phụ Lục
  Câu hỏi hoạt động cả lớp:
  1)Từ Bắc vào Nam,phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiêu vĩ độ? Nước ta nằm trong đới khí hậu nào?
  2)Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ?
  3)Lãnh thổ phần đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT?
  4) Diện tích phần đất liền nư?c ta?
  Next
  Phụ Lục
  Hoạt động nhóm :
  Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì đến:
  - Điều kiện tự nhiên
  - Hoạt động giao thông vận tải nước ta?
  Next
  Phụ Lục
  Câu hỏi hoạt động cả lớp:
  Dựa vào hình 23.2 và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết:
  Tên đảo lớn nhất, thuộc tỉnh nào?
  Tên vịnh biển đẹp nhất? Vịnh đó được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm nào?
  Tên quần đảo xa nhất nước ta? Chúng thuộc tỉnh , thành phố nào?
  Next
  Phụ Lục
  Vịnh hạ long
  Được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 1994
  Diện tích 1553 km2.
  Gồm 1969 hòn đảo lớn và nhiều đảo nhỏ.
  Gồm hai dạng: đảo đá vôi và đảo phiến thạch.
  Mỗi đảo là mỗi hình dạng độc đáo với nhiều hang động nổi tiếng.
  Next
  Phụ Lục
  Quần đảo Trường Sa cách bờ biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) 248 hải lí (460km) cấu tạo bằng san hô.
  Hoàng Sa và Trường Sa là hai huyện đảo đem lại khá nhiều thuận lợi cho nước ta nhờ vào nguồn lợi thuỷ hải sản phong phú.
   
  Gửi ý kiến